COVID-19 Fight
draw in one's hornskif USA: drɔː' ɪ'n wʌ'nz hɔː'rnz UK: drɔː ɪn wʌnz hɔːnz
draw intokif USA: drɔː' ɪ"ntʌ· UK: drɔː ɪntuː
draw intoi tsi USA: drɔː' ɪ"ntʌ· UK: drɔː ɪntuː
the days are drawing inkif USA: ðiː· deɪ'z əː· drɔː'ɪ·ŋ ɪ'n UK: ðiː deɪz ɑr drɔːɪŋ ɪn
ended in a drawkif USA: e'ndʌ·d ɪ'n eɪ' drɔː' UK: endɪd ɪn eɪ drɔː
draw up an inventorykif USA: drɔː' ʌ'p ʌ·n ɪ"nvʌ·ntɔː'riː· UK: drɔː ʌp ən ɪnvəntriː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása