COVID-19 Fight
Összesen 122 találat 8 szótárban. Részletek
ellenálli
  1. stand out
   USA: stæ'nd aʊ't UK: stænd aʊt
  1. stand against
   USA: stæ'nd ʌ·ge'nst UK: stænd əgenst
  1. resist
   USA: riː·zɪ'st UK: rɪzɪst
  1. resist
   USA: riː·zɪ'st UK: rɪzɪst
  1. oppose
   USA: ʌ·poʊ'z UK: əpoʊz
  1. dispute
   USA: dɪ"spyuː't UK: dɪspjuːt
  1. counter
   USA: kaʊ'ntəː· UK: kaʊntər
  1. counter-move
   USA: kaʊ'ntəː·muː"v UK: kaʊntəmuːv
  1. buck
   USA: bʌ'k UK: bʌk
  1. bide
   USA: baɪ'd UK: baɪd
ellenállásfn
  1. rég traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. toughness
   USA: tʌ'fnʌ·s UK: tʌfnəs
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
  1. stamina
   USA: stæ'mʌ·nʌ· UK: stæmɪnə
  1. resistor
   UK: rɪzɪstər
  1. resistance
   USA: riː·zɪ'stʌ·ns UK: rɪzɪstəns
 1. el
  1. reluctance
   USA: riː·lʌ'ktʌ·ns UK: rɪlʌktəns
  1. rebellion
   USA: rʌ·be'lyʌ·n UK: rɪbelɪən
  1. reacting force
   USA: riː·æ'ktɪ·ŋ fɔː'rs UK: rɪæktɪŋ fɔːs
  1. opposition
   USA: ɔ"pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ɔpəzɪʃn
  1. biz US kick
   USA: kɪ'k UK: kɪk
  1. counter-move
   USA: kaʊ'ntəː·muː"v UK: kaʊntəmuːv
ellenállási helykif
  1. battle position
   USA: bæ'tʌ·l pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: bætl pəzɪʃn
ellenállási mozgalomkif
  1. resistance
   USA: riː·zɪ'stʌ·ns UK: rɪzɪstəns
  1. resistance movement
   USA: riː·zɪ'stʌ·ns muː'vmʌ·nt UK: rɪzɪstəns muːvmənt
ellenállás nélkülmn
  1. unopposed
   USA: ʌ"nʌ·poʊ'zd UK: ʌnəpoʊzd
  1. unchecked
   USA: ʌ·ntʃe'kt UK: ʌntʃekt
ellenállás nélkül fogadottmn
  1. unresisted
   UK: ʌnrɪzɪstɪd
ellenállás nélkülimn
  1. unopposed
   USA: ʌ"nʌ·poʊ'zd UK: ʌnəpoʊzd
ellenállásosmn
  1. resistive
   UK: rɪzɪstɪv
ellenállásra nem találómn
  1. unresisted
   UK: ʌnrɪzɪstɪd
ellenállás-szekrényfn
  1. rheostat
   UK: riːəstæt
ellenállásszekrényfn
  1. rheostat
   UK: riːəstæt
ellenállást fejt kii
  1. drag
   USA: dræ'g UK: dræg
  1. counter-move
   USA: kaʊ'ntəː·muː"v UK: kaʊntəmuːv
ellenállást ki nem fejtőmn
  1. unresisting
   UK: ʌnrɪzɪstɪŋ
ellenállhatatlanmn
  1. resistless
   UK: rɪzɪstləs
  1. overwhelming
   USA: oʊ"vəː·hwe'lmɪ·ŋ UK: oʊvəwelmɪŋ
  1. overpowering
   USA: oʊ'vəː·paʊ'rɪ·ŋ UK: oʊvəpaʊərɪŋ
  1. biz killing
   USA: kɪ'lɪ·ŋ UK: kɪlɪŋ
  1. irresistible
   USA: ɪ"rʌ·zɪ'stʌ·bʌ·l UK: ɪrɪzɪstəbl
  1. intolerable
   USA: ɪ"ntɔ'ləː·ʌ·bʌ·l UK: ɪntɔlərəbl
  1. biz devastating
   USA: de'vʌ·steɪ"tɪ·ŋ UK: devəsteɪtɪŋ
  1. compelling
   USA: kʌ·mpe'lɪ·ŋ UK: kəmpelɪŋ
ellenállhatatlan szükségérzetfn
  1. craving
   USA: kreɪ'vɪ·ŋ UK: kreɪvɪŋ
ellenállhatatlanulhsz
  1. overwhelmingly
   USA: oʊ"vəː·we'lmɪ·ŋgliː· UK: oʊvəwelmɪŋliː
  1. irresistibly
   USA: ɪ"rʌ·zɪ'stʌ·bliː· UK: ɪrɪzɪstəbliː
ellenállnii
  1. resist
   USA: riː·zɪ'st UK: rɪzɪst
ellenállómn
  1. tenacious
   USA: tʌ·neɪ'ʃʌ·s UK: tɪneɪʃəs
  1. stubborn
   USA: stʌ'bəː·n UK: stʌbən
  1. resister
   UK: rɪzɪstər
  1. resistant
   USA: riː·zɪ'stʌ·nt UK: rɪzɪstənt
ellenállóerőfn
  1. strength
   USA: stre'ŋθ UK: streŋθ
  1. stamina
   USA: stæ'mʌ·nʌ· UK: stæmɪnə
ellenállóképesmn
  1. incorruptible
   UK: ɪnkərʌptəbl
  1. hickory
   USA: hɪ'kriː· UK: hɪkəriː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása