COVID-19 Fight
Összesen 150 találat 11 szótárban. Részletek
enteri tni USA: e'nəː· UK: entər
enter an actionkif USA: e'nəː· ʌ·n æ'kʃʌ·n UK: entər ən ækʃn
enter a protestkif USA: e'nəː· eɪ' prʌ·te'st UK: entər eɪ proʊtest
enter a sum to sy's crediti
enter communicationi USA: e'nəː· kʌ·myuː"nʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: entər kəmjuːnɪkeɪʃn
enter current volume labelkif USA: e'nəː· kɔ'rʌ·nt vɔ'lyuː·m leɪ'bʌ·l UK: entər kʌrənt vɔljuːm leɪbl
enteredi USA: e'nəː·d UK: entəd
enter employementkif
enter fori USA: e'nəː· frəː· UK: entər fəː
enter for a competitionkif USA: e'nəː· frəː· eɪ' kɔ"mpʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: entər fəː eɪ kɔmpətɪʃn
enter for an examinationkif USA: e'nəː· frəː· ʌ·n ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: entər fəː ən ɪgzæmɪneɪʃn
entericfn UK: enterɪk
entericmn UK: enterɪk
enteringfn USA: e'nəː·ɪ·ŋ UK: entərɪŋ
entering edgekif USA: e'nəː·ɪ·ŋ e'ʤ UK: entərɪŋ eʤ
enter intoi tsi USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· UK: entər ɪntuː
enter into a composition with sykif USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· eɪ' kɔ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n wʌ·ð saɪ'
enter into a contracti USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· eɪ' kʌ·ntræ'kt UK: entər ɪntuː eɪ kɔntrækt
enter into a debatei USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· eɪ' dʌ·beɪ't UK: entər ɪntuː eɪ dɪbeɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása