COVID-19 Fight
enteri tni USA: e'nəː· UK: entər
enter a protestkif USA: e'nəː· eɪ' prʌ·te'st UK: entər eɪ proʊtest
enter a sum to sy's crediti
enter an actionkif USA: e'nəː· ʌ·n æ'kʃʌ·n UK: entər ən ækʃn
enter communicationi USA: e'nəː· kʌ·myuː"nʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: entər kəmjuːnɪkeɪʃn
enter current volume labelkif USA: e'nəː· kɔ'rʌ·nt vɔ'lyuː·m leɪ'bʌ·l UK: entər kʌrənt vɔljuːm leɪbl
enter employementkif
enter fori USA: e'nəː· frəː· UK: entər fəː
enter for a competitionkif USA: e'nəː· frəː· eɪ' kɔ"mpʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: entər fəː eɪ kɔmpətɪʃn
enter for an examinationkif USA: e'nəː· frəː· ʌ·n ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: entər fəː ən ɪgzæmɪneɪʃn
enter intoi tsi USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· UK: entər ɪntuː
enter into a composition with sykif USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· eɪ' kɔ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n wʌ·ð saɪ'
enter into a contracti USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· eɪ' kʌ·ntræ'kt UK: entər ɪntuː eɪ kɔntrækt
enter into a debatei USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· eɪ' dʌ·beɪ't UK: entər ɪntuː eɪ dɪbeɪt
enter into an alliancekif USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· ʌ·n ʌ·laɪ'ʌ·ns UK: entər ɪntuː ən əlaɪəns
enter into balancekif USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· bæ'lʌ·ns UK: entər ɪntuː bæləns
enter into business connectionskif USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· bɪ'znʌ·s kʌ·ne'kʃʌ·nz UK: entər ɪntuː bɪznəs kənekʃnz
enter into detailsi USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· diː'teɪ·lz UK: entər ɪntuː diːteɪlz
enter into feelingsi USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· fiː'lɪ·ŋz UK: entər ɪntuː fiːlɪŋz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása