COVID-19 Fight
Összesen 456 találat 12 szótárban. Részletek
fokfn
  1. tread
   USA: tre'd UK: tred
  1. stage
   USA: steɪ'ʤ UK: steɪʤ
  1. De most máson se járt az esze, mint kutatása végső szakaszán.
    1. But now his mind was set on the last stage of his search.
  1. remove
   USA: riː·muː'v UK: rɪmuːv
  1. rate
   USA: reɪ't UK: reɪt
  1. phase
   USA: feɪ'z UK: feɪz
  1. átv notch
   USA: nɔ'tʃ UK: nɔtʃ
  1. átv measure
   USA: me'ʒəː· UK: meʒər
 1. földr
  1. hook
   USA: hʊ'k UK: hʊk
  1. head
   USA: he'd UK: hed
 2. nyelv
  1. grade
   USA: greɪ'd UK: greɪd
  1. grad
   USA: græ'd
  1. extent
   USA: ɪ·kste'nt UK: ɪkstent
  1. Bizonyos fokig még az arca is megváltozott.
    1. Her face had changed to a certain extent.
  2. Bemutatják, hogy milyen mértékben valósultak meg a program célkitűzései.
    1. They will show to what extent the objectives of the programme have been achieved.
  1. division
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n UK: dɪvɪʒn
  1. degree
   USA: dɪ·griː' UK: dɪgriː
  1. Egyetértek vele bizonyos fokig.
    1. I agree with him to some degree.
fokbeosztásfn
  1. scale
   USA: skeɪ'l UK: skeɪl
  1. calibration
   USA: kæ"lʌ·breɪ'ʃʌ·n UK: kælɪbreɪʃn
fokbeosztásosmn
  1. divided
   USA: dɪ·vaɪ'dʌ·d UK: dɪvaɪdɪd
fokbeosztásos számlapfn
  1. scale
   USA: skeɪ'l UK: skeɪl
fok (celsius)mn
  1. centigrade
   USA: se'ntʌ·greɪ"d UK: sentɪgreɪd
fokhagymafn
 1. bot
  1. garlic
   USA: gɔ'rlɪ·k UK: gɑlɪk
fokhagymagerezdkif
  1. clove of garlic
   UK: kloʊv ɔv gɑlɪk
fokhagymagerezd (növ)fn
  1. clove
   UK: kloʊv
Fokhagyma (növ)fn
  1. garlic
   USA: gɔ'rlɪ·k UK: gɑlɪk
fokhagymanyomókif
  1. garlic press
   USA: gɔ'rlɪ·k pre's UK: gɑlɪk pres
fok (hömérséklet)fn
  1. degrees
   USA: dɪ·griː'z UK: dɪgriːz
fokmérőfn
  1. átv measure
   USA: me'ʒəː· UK: meʒər
fokokra oszti
  1. graduate
   USA: græ'ʤuː·eɪ"t UK: græʤʊeɪt
fokosfn
  1. spontoon
   UK: spɔntuːn
fokos létrafn
  1. stepladder
   USA: ste'plæ"dəː· UK: steplædər
fokozi
  1. biz up
   USA: ʌ'p UK: ʌp
  1. step up
   USA: ste'p ʌ'p UK: step ʌp
  1. step up
   USA: ste'p ʌ'p UK: step ʌp
  1. sharpen
   USA: ʃɔ'rpʌ·n UK: ʃɑpən
  1. ramp up
   USA: ræ'mp ʌ'p UK: ræmp ʌp
  1. raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. put on
   USA: pʊ't ɔ'n UK: pʊt ɔn
  1. intensify
   USA: ɪ"nte'nsʌ·faɪ" UK: ɪntensɪfaɪ
  1. heighten
   USA: haɪ'tʌ·n UK: haɪtn
  1. escalate
   USA: e'skʌ·leɪ"t UK: eskəleɪt
  1. enhance
   USA: e·nhæ'ns UK: ɪnhɑns
  1. átv elevate
   USA: e'lʌ·veɪ"t UK: elɪveɪt
  1. deepen
   USA: diː'pʌ·n UK: diːpən
  1. boost
   USA: buː'st UK: buːst
  1. augment
   USA: ɔː·gme'nt UK: ɔːgment
  1. augment
   USA: ɔː·gme'nt UK: ɔːgment
fokozásfn
  1. upping
   USA: ʌ'pɪ·ŋ UK: ʌpɪŋ
  1. step-up
   UK: stepʌp
  1. GB rise
   USA: raɪ'z UK: raɪz
  1. enhancement
   USA: e·nhæ'nsmʌ·nt UK: ɪnhɑnsmənt
  1. climax
   USA: klaɪ'mæ"ks UK: klaɪmæks
  1. boost
   USA: buː'st UK: buːst
fokozatfn
 1. távk el
  1. stage
   USA: steɪ'ʤ UK: steɪʤ
  1. A nyomáscsökkentés egy vagy két fokozatban lehetséges.
    1. The pressure may be reduced in one or two stages.
  1. scale
   USA: skeɪ'l UK: skeɪl
  1. notch
   USA: nɔ'tʃ UK: nɔtʃ
  1. level
   USA: le'vʌ·l UK: levl
 2. műv
  1. grade
   USA: greɪ'd UK: greɪd
  1. gradation
   USA: greɪ·deɪ'ʃʌ·n UK: grədeɪʃn
  1. division
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n UK: dɪvɪʒn
  1. degrees
   USA: dɪ·griː'z UK: dɪgriːz
  1. degree
   USA: dɪ·griː' UK: dɪgriː
  1. A rászegeződő tekintetek a megvetés különböző fokozatairól árulkodtak.
    1. They glanced back at her with varying degrees of contempt.
  1. class
   USA: klæ's UK: klɑs
  1. cascade
   USA: kæ·skeɪ'd UK: kæskeɪd
Fokozatnélküli sebességváltófn
  1. Infinitely Variable Transmission
   USA: ɪ'nfʌ·nʌ·tliː· ve'riː·ʌ·bʌ·l træ·nzmɪ'ʃʌ·n UK: ɪnfɪnətliː veərɪəbl trænzmɪʃn
fokozatok nélkülimn
  1. ungraded
   UK: ʌngreɪdɪd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása