COVID-19 Fight
Összesen 68 találat 8 szótárban.
gyarmatfn
  1. settlement
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
  1. Az első észak-amerikai gyarmatokat a puritánok hozták létre.
    1. The first settlements in North America were made by the Puritans.
 1. tört
  1. plantation
   USA: plæ"nteɪ'ʃʌ·n UK: plænteɪʃn
  1. dependency
   USA: dʌ·pe'ndʌ·nsiː· UK: dɪpendənsiː
  1. colony
   USA: kɔ'lʌ·niː· UK: kɔləniː
  1. colonialism
   USA: kʌ·loʊ'niː·ʌ·lɪ"zʌ·m UK: kəloʊnɪəlɪzəm
gyarmatifn
  1. colonial
   USA: kʌ·loʊ'niː·ʌ·l UK: kəloʊnɪəl
gyarmati emberfn
  1. colonial
   USA: kʌ·loʊ'niː·ʌ·l UK: kəloʊnɪəl
gyarmati helytartófn
 1. tört
  1. proconsul
   USA: proʊ·kɔ'nsʌ·l UK: proʊkɔnsl
gyarmati kalapfn
gyarmati mandátumkif
  1. international mandate
   USA: ɪ"nəː·næ'ʃʌ·nʌ·l mæ'ndeɪ"t UK: ɪntənæʃənl mændeɪt
gyarmati rendszerfn
  1. colonialism
   USA: kʌ·loʊ'niː·ʌ·lɪ"zʌ·m UK: kəloʊnɪəlɪzəm
gyarmati sisakfn
gyarmati terjeszkedés hívekif
  1. colonial expansionist
   USA: kʌ·loʊ'niː·ʌ·l ɪ·kspæ'ntʃʌ·nɪ"st
gyarmatokfn
  1. possessions
   USA: pʌ·ze'ʃʌ·nz UK: pəzeʃnz
gyarmatosfn
  1. colonist
   USA: kɔ'lʌ·nʌ·st UK: kɔlənɪst
  1. colonial
   USA: kʌ·loʊ'niː·ʌ·l UK: kəloʊnɪəl
gyarmatosíti
  1. settle
   USA: se'tʌ·l UK: setl
  1. colonize
   USA: kɔ'lʌ·naɪ"z UK: kɔlənaɪz
gyarmatosításkif
  1. white man's burden
   USA: hwaɪ't mæ'nz bəː'dʌ·n UK: waɪt mɔŋ bəːdn
  1. settling
   USA: se'tlɪ·ŋ UK: setlɪŋ
  1. colonization
   USA: kɔ"lʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: kɔlənaɪzeɪʃn
  1. colonialism
   USA: kʌ·loʊ'niː·ʌ·lɪ"zʌ·m UK: kəloʊnɪəlɪzəm
gyarmatosítás hívefn
  1. colonialist
   USA: kʌ·loʊ'niː·ʌ·lʌ·st UK: kəloʊnɪəlɪst
gyarmatosítófn
  1. colonizer
   USA: kɔ'lʌ·naɪ"zəː· UK: kɔlənaɪzər
gyarmatügyimn
  1. colonial
   USA: kʌ·loʊ'niː·ʌ·l UK: kəloʊnɪəl
raktár (gyarmati kif.)fn
  1. godown
   USA: goʊ'daʊ"n UK: goʊdaʊn
holland gyarmatosfn
  1. Dél-Af. Hollander
   USA: hɔ'lʌ·ndəː· UK: hɔləndər
ismét gyarmatosíti
újra gyarmatosíti
  1. resettle
   USA: riː·se'tʌ·l UK: riːsetl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása