COVID-19 Fight
Összesen 428 találat 9 szótárban. Részletek
helyfn
  1. stead
   USA: ste'd UK: sted
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
  1. stance
   USA: stæ'ns UK: stæns
  1. spot
   USA: spɔ't UK: spɔt
  1. Ez csodaszép hely a piknikhez.
    1. This is a lovely spot for a picnic.
  1. space
   USA: speɪ's UK: speɪs
  1. site
   USA: saɪ't UK: saɪt
  1. shebang
   UK: ʃɪbæŋ
  1. seat
   USA: siː't UK: siːt
  1. room
   USA: ruː'm UK: ruːm
  1. point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
 1. pénz
  1. place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
  1. US location
   USA: loʊ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkeɪʃn
  1. locality
   USA: loʊ·kæ'lʌ·tiː· UK: loʊkælɪtiː
  1. houseroom
   UK: haʊsruːm
  1. corner
   USA: kɔː'rnəː· UK: kɔːnər
  1. chair
   USA: tʃe'r UK: tʃeər
  1. berth
   USA: bəː'θ UK: bəːθ
helybelifn
  1. resident
   USA: re'zʌ·dʌ·nt UK: rezɪdənt
  1. local
   USA: loʊ'kʌ·l UK: loʊkl
helybenhagyi
  1. ok
   USA: oʊ'keɪ'
  1. belabour
   UK: bɪleɪbər
  1. approve
   USA: ʌ·pruː'v UK: əpruːv
helybenhagyásfn
  1. counter-signature
   UK: kaʊntəsɪgnətʃər
  1. approval
   USA: ʌ·pruː'vʌ·l UK: əpruːvl
  1. approbation
   USA: æ"prʌ·beɪ'ʃʌ·n UK: æprəbeɪʃn
helybenjárásfn
helybiztosításfn
  1. US reservation
   USA: re"zəː·veɪ'ʃʌ·n UK: rezəveɪʃn
helycserefn
  1. átv changeover
   USA: tʃeɪ'nʤoʊ"vəː· UK: tʃeɪnʤoʊvər
  1. change-over
   USA: tʃeɪ'nʤoʊ"vəː· UK: tʃeɪnʤoʊvər
helycsere baseballbanfn
  1. inning
   USA: ɪ'nɪ·ŋ UK: ɪnɪŋ
helyefn
  1. locus
   USA: loʊ'kʌ·s UK: loʊkəs
helyébenkif
  1. in the room of
   USA: ɪ'n ðiː· ruː'm ʌ·v UK: ɪn ðiː ruːm ɔv
helyekfn
  1. loci
   USA: loʊ'kaɪ· UK: loʊsaɪ
helyén állómn
  1. unmoved
   USA: ʌ·nmuː'vd UK: ʌnmuːvd
helyén az eszekif
  1. be in one's right mind
   USA: biː· ɪ'n wʌ'nz raɪ't maɪ'nd UK: biː ɪn wʌnz raɪt maɪnd
helyenkéntimn
  1. partial
   USA: pɔ'rʃʌ·l UK: pɑʃl
helyénvalómn
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A nagymamám előrébb jött a karosszékben, így már egészen a szélén ült.
    1. My grandmother had come forward now in her armchair so that she was sitting right on the edge of it.
  2. Nem vagyok benne biztos, hogy a 'boldog' kifejezés itt helyénvaló lenne.
    1. I'm not sure 'merry' is the right word to use around here.
  3. Nem úgy tűnt, hogy elérte a kívánatos hatást.
    1. This didn't seem to have the right effect.
  1. pej proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. pertinent
   USA: pəː'tʌ·nʌ·nt UK: pəːtɪnənt
  1. legitimate
   USA: lʌ·ʤɪ'tʌ·mʌ·t UK: lɪʤɪtɪmeɪt
  1. appropriate
   USA: ʌ·proʊ'priː·eɪ"t UK: əproʊprɪeɪt
  1. Nem lenne helyénvaló az eredeti határozat megváltoztatása.
    1. It would not be appropriate to alter this original decision.
  2. Kérem helyes fájlnév-utótagot használjon vagy válasszon ki egy fájlformátumot.
    1. Please use an appropriate filename suffix or select a file format.
  1. apposite
   UK: æpəzɪt
helyenvalosagfn
  1. pertinence
   UK: pəːtɪnəns
helyéreelölj
  1. vice
   USA: vaɪ's UK: vaɪsiː
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
helyes!isz
  1. that's the ticket!
   UK: ðəts ðiː tɪkɪt
  1. that's the staff!
   UK: ðəts ðiː stɑf
  1. that's the cheese!
   UK: ðəts ðiː tʃiːz
  1. that's right!
   UK: ðəts raɪt
  1. that's agreed!
   UK: ðəts əgriːd
  1. that is agreed
   USA: ðʌ·t ʌ·z ʌ·griː'd UK: ðət ɪz əgriːd
  1. right-o
   UK: raɪtoʊ
  1. quite so!
   USA: kwaɪ't soʊ' UK: kwaɪt soʊ
  1. okay!
   USA: oʊ'keɪ' UK: oʊkeɪ
  1. all right!
   USA: ɔː'l raɪ't UK: ɔːl raɪt
helyeshsz
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. tight
   USA: taɪ't UK: taɪt
  1. that's right
   UK: ðəts raɪt
  1. seemly
   UK: siːmliː
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A helyes döntés sokkalta fontosabb volt annál, mint ahogy képzelték.
    1. The right decision was far more important than they could possibly imagine.
  1. proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. Eleinte talán haragudtam, de a harag csakhamar helyes irányba terelődött.
    1. I was angry perhaps at first, but my anger soon began to take a proper direction.
  1. pertinent
   USA: pəː'tʌ·nʌ·nt UK: pəːtɪnənt
  1. Nice
   USA: niː's UK: niːs
  1. legitimate
   USA: lʌ·ʤɪ'tʌ·mʌ·t UK: lɪʤɪtɪmeɪt
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. A leírás helyes, de hiányos.
    1. That description is just, but incomplete.
  2. Az igaz elméje tisztes dolgokon jár, a gonosz szája hitványságot buzog.
    1. The mind of the just studies obedience: the mouth of the wicked overflows with evils.
  1. US cute
   USA: kyuː't UK: kjuːt
  1. Kimondottan csinos, minden fiú vele akar táncolni.
    1. She is really cute, all the boys want to dance with her.
  1. correct
   USA: kəː·e'kt UK: kərekt
  1. compt
   UK: kɔmpt
  1. apt
   USA: æ'pt UK: æpt
  1. appropriate
   USA: ʌ·proʊ'priː·eɪ"t UK: əproʊprɪeɪt
  1. Kérem helyes fájlnév-utótagot használjon vagy válasszon ki egy fájlformátumot.
    1. Please use an appropriate filename suffix or select a file format.
  2. Nem lenne helyénvaló az eredeti határozat megváltoztatása.
    1. It would not be appropriate to alter this original decision.
helyesbíti
  1. rectify
   USA: re'ktʌ·faɪ" UK: rektɪfaɪ
  1. correct
   USA: kəː·e'kt UK: kərekt
  1. amend
   USA: ʌ·me'nd UK: əmend
  1. A Parlament módosította a bevándorlási törvényt.
    1. The Parliament has amended the law on immigration.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása