COVID-19 Fight
Összesen 159 találat 11 szótárban. Részletek
hir, hirekfn
  1. news
   USA: nyuː'z UK: njuːz
híred nagyon elszomorítkif
  1. your news distresses me greatly
   USA: yʊ'r nyuː'z dɪ"stre'sʌ·z miː' greɪ'tliː· UK: jɔːr njuːz dɪstresɪz miː greɪtliː
híred nagyon lesújtkif
  1. your news distresses me greatly
   USA: yʊ'r nyuː'z dɪ"stre'sʌ·z miː' greɪ'tliː· UK: jɔːr njuːz dɪstresɪz miː greɪtliː
híred nagyon leverkif
  1. your news distresses me greatly
   USA: yʊ'r nyuː'z dɪ"stre'sʌ·z miː' greɪ'tliː· UK: jɔːr njuːz dɪstresɪz miː greɪtliː
híre jári
  1. get about
   USA: gɪ't ʌ·baʊ't UK: get əbaʊt
hírekfn
  1. news
   USA: nyuː'z UK: njuːz
  1. news bulletin
   USA: nyuː'z bʊ'lʌ·tʌ·n UK: njuːz bʊlətɪn
  1. advices
   UK: ədvaɪsɪz
híreket mondunkkif
  1. here is the news
   USA: hɪ'r ʌ·z ðiː· nyuː'z UK: hɪər ɪz ðiː njuːz
híre megykif
  1. take wind
   USA: teɪ'k wɪ'nd UK: teɪk wɪnd
híre örökké élni fogkif
  1. his fame will endure for ever
   USA: hʌ·z feɪ'm wʌ·l ʌ·ndʊ'r frəː· e'vəː· UK: hɪz feɪm wɪl ɪndjʊər fəː evər
hírértékűmn
  1. newsworthy
   USA: nuː'zwəː"ðiː· UK: njuːzwəːðiː
híresmn
  1. reputed
   USA: riː·pyuː'tʌ·d UK: rɪpjuːtɪd
  1. reputable
   USA: re'pyʌ·tʌ·bʌ·l UK: repjʊtəbl
  1. renowned
   USA: rʌ·naʊ'nd UK: rɪnaʊnd
  1. noted
   USA: noʊ'tʌ·d UK: noʊtɪd
  1. memorable
   USA: me'məː·ʌ·bʌ·l UK: memərəbl
  1. illustrious
   USA: ʌ·lʌ'striː·ʌ·s UK: ɪlʌstrɪəs
  1. famous
   USA: feɪ'mʌ·s UK: feɪməs
  1. famed
   USA: feɪ'md UK: feɪmd
  1. celebrated
   USA: se'lʌ·breɪ"tʌ·d UK: selɪbreɪtɪd
híres emberfn
  1. notability
   UK: noʊtəbɪlɪtiː
  1. name
   USA: neɪ'm UK: neɪm
  1. celebrity
   USA: sʌ·le'brʌ·tiː· UK: sɪlebrɪtiː
hírességfn
  1. notoriety
   USA: noʊ"təː·aɪ'ʌ·tiː· UK: noʊtəraɪətiː
  1. biz lion
   USA: laɪ'ʌ·n UK: laɪən
  1. celebrity
   USA: sʌ·le'brʌ·tiː· UK: sɪlebrɪtiː
híressé teszi
  1. put on the map
   USA: pʊ't ɔ'n ðiː· mæ'p UK: pʊt ɔn ðiː mæp
híres személyfn
  1. notoriety
   USA: noʊ"təː·aɪ'ʌ·tiː· UK: noʊtəraɪətiː
híres szépségfn
  1. rég toast
   USA: toʊ'st UK: toʊst
híres valamirőlkif
  1. famous for
   USA: feɪ'mʌ·s frəː· UK: feɪməs fəː
híreszteli
  1. trumpet
   USA: trʌ'mpʌ·t UK: trʌmpɪt
  1. rumour
   USA: ruː"məː· UK: ruːmər
  1. rumor
   USA: ruː'məː·
híresztelésfn
  1. rumour
   USA: ruː"məː· UK: ruːmər
  1. rumor
   USA: ruː'məː·
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása