COVID-19 Fight
Összesen 262 találat 14 szótárban. Részletek
iffn USA: ʌ·f UK: ɪf
ifksz USA: ʌ·f UK: ɪf
if anykif USA: ʌ·f e'niː· UK: ɪf eniː
if by any possibilitykif USA: ʌ·f baɪ' e'niː· pɔ"sʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: ɪf baɪ eniː pɔsəbɪlɪtiː
iff (if and only if)kif
if i am deniedkif USA: ʌ·f aɪ' eɪ'e'm dʌ·naɪ'd UK: ɪf aɪ æm dɪnaɪd
if i had knownkif USA: ʌ·f aɪ' hæ'd noʊ'n UK: ɪf aɪ həd noʊn
if i may put it that waykif USA: ʌ·f aɪ' meɪ' pʊ't ʌ·t ðʌ·t weɪ' UK: ɪf aɪ meɪ pʊt ɪt ðət weɪ
if i may say sokif USA: ʌ·f aɪ' meɪ' seɪ' soʊ' UK: ɪf aɪ meɪ seɪ soʊ
if i mistake notkif USA: ʌ·f aɪ' mɪ"steɪ'k nɔ't UK: ɪf aɪ mɪsteɪk nɔt
if indeedkif USA: ʌ·f ɪ"ndiː'd UK: ɪf ɪndiːd
if in doubtkif USA: ʌ·f ɪ'n daʊ't UK: ɪf ɪn daʊt
if i remember rightkif USA: ʌ·f aɪ' riː·me'mbəː· raɪ't UK: ɪf aɪ rɪmembər raɪt
if i right rememberkif USA: ʌ·f aɪ' raɪ't riː·me'mbəː· UK: ɪf aɪ raɪt rɪmembər
if it comes to thatkif USA: ʌ·f ʌ·t kʌ'mz tʌ· ðʌ·t UK: ɪf ɪt kʌmz tuː ðət
if it is sokif USA: ʌ·f ʌ·t ʌ·z soʊ' UK: ɪf ɪt ɪz soʊ
if it's desiredkif USA: ʌ·f ʌ·ts dʌ·zaɪ'əː·d UK: ɪf ɪts dɪzaɪəd
if it should come to his earskif USA: ʌ·f ʌ·t ʃʊ'd kʌ'm tʌ· hʌ·z iː'rz UK: ɪf ɪt ʃʊd kʌm tuː hɪz ɪəz
if i were so conditionedkif USA: ʌ·f aɪ' wəː' soʊ' kʌ·ndɪ'ʃʌ·nd UK: ɪf aɪ wəːr soʊ kəndɪʃnd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása