jar againsti USA: ʤɔ'r ʌ·ge'nst UK: ʤɑr əgenst
jar oni USA: ʤɔ'r ɔ'n UK: ʤɑr ɔn
jar on the nervesi USA: ʤɔ'r ɔ'n ðiː· nəː'vz UK: ʤɑr ɔn ðiː nəːvz
jar withkif USA: ʤɔ'r wʌ·ð UK: ʤɑr wɪð
jargonfn USA: ʤɔ'rgʌ·n UK: ʤɑgən
jarring of the nerveskif USA: ʤɔ'rɪ·ŋ ʌ·v ðiː· nəː'vz UK: ʤɑrɪŋ ɔv ðiː nəːvz
jarring stringkif USA: ʤɔ'rɪ·ŋ strɪ'ŋ UK: ʤɑrɪŋ strɪŋ
jarring tablekif USA: ʤɔ'rɪ·ŋ teɪ'bʌ·l UK: ʤɑrɪŋ teɪbl
cream jarkif USA: kriː'm ʤɔ'r UK: kriːm ʤɑr
a jar of honeykif USA: eɪ' ʤɔ'r ʌ·v hʌ'niː· UK: eɪ ʤɑr ɔv hʌniː
colors that jarkif USA: kʌ'ləː·z ðʌ·t ʤɔ'r UK: kɔlərz ðət ʤɑr
colours that jarkif UK: kʌləz ðət ʤɑr
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása