COVID-19 Fight
következteti
  1. reason
   USA: riː'zʌ·n UK: riːzən
  1. reason
   USA: riː'zʌ·n UK: riːzən
  1. judge
   USA: ʤʌ'ʤ UK: ʤʌʤ
  1. infer
   USA: ɪ"nfəː' UK: ɪnfəːr
  1. induce
   USA: ɪ"nduː's UK: ɪndjuːs
  1. go by
   USA: goʊ' baɪ' UK: goʊ baɪ
  1. gather
   USA: gæ'ðəː· UK: gæðər
  1. draw conclusions
   USA: drɔː' kʌ·nkluː'ʒʌ·nz UK: drɔː kənkluːʒnz
  1. deduce
   USA: dʌ·duː's UK: dɪdjuːs
  1. conclude
   USA: kʌ·nkluː'd UK: kənkluːd
  1. conclude
   USA: kʌ·nkluː'd UK: kənkluːd
következtet vmibőli
következtetettmn
  1. inferential
   UK: ɪnfərenʃl
következtetésfn
 1. fil
  1. inference
   USA: ɪ'nfəː·ʌ·ns UK: ɪnfərəns
 2. fil mat
  1. induction
   USA: ɪ"ndʌ'kʃʌ·n UK: ɪndʌkʃn
  1. implication
   USA: ɪ"mplʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪmplɪkeɪʃn
 3. fil
  1. eduction
   UK: iːdʌkʃən
  1. deduction
   USA: dʌ·dʌ'kʃʌ·n UK: dɪdʌkʃn
 4. fil
  1. consequence
   USA: kɔ'nsʌ·kwʌ·ns UK: kɔnsɪkwəns
  1. conclusion
   USA: kʌ·nkluː'ʒʌ·n UK: kənkluːʒn
következtetés; befejezésfn
  1. conclusion
   USA: kʌ·nkluː'ʒʌ·n UK: kənkluːʒn
következtetés; jelentőség, horderőfn
  1. implication
   USA: ɪ"mplʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪmplɪkeɪʃn
következtetés útjánhsz
 1. fil
  1. discursively
   UK: dɪskəːsɪvliː
következtetést levon, megállapitkif
következtetőmn
  1. inductive
   UK: ɪndʌktɪv
 1. fil
  1. discursive
   USA: dɪ"skəː'sɪ·v UK: dɪskəːsɪv
következtetőgépfn
  1. inference machine
   USA: ɪ'nfəː·ʌ·ns mɪ·ʃiː'n UK: ɪnfərəns məʃiːn
közvetett következtetéskif
  1. mediate inference
   USA: miː'diː·eɪ"t ɪ'nfəː·ʌ·ns UK: miːdɪɪt ɪnfərəns
logikus következtetésfn
 1. fil
  1. discursiveness
   UK: dɪskəːsɪvnəs
téves következtetésfn
 1. mat
  1. fallacy
   USA: fæ'lʌ·siː· UK: fæləsiː
elhamarkodott következtetéseket von lekif
  1. rush to conclusions
   USA: rʌ'ʃ tʌ· kʌ·nkluː'ʒʌ·nz UK: rʌʃ tuː kənkluːʒnz
ebből az következtethető hogykif
  1. this points to the fact that
   USA: ðʌ·s pɔɪ'nts tʌ· ðiː· fæ'kt ðʌ·t UK: ðɪs pɔɪnts tuː ðiː fækt ðət
ha ebből következtetni lehet vmirekif
  1. if that's anything to go by
   UK: ɪf ðəts enɪθɪŋ tuː goʊ baɪ
arra a következtetésre jutottam, hogykif
  1. i was led to the conclusion
   USA: aɪ' wʌ·z le'd tʌ· ðiː· kʌ·nkluː'ʒʌ·n UK: aɪ wɔz led tuː ðiː kənkluːʒn
levonja a következtetésti
  1. put two and two together
   USA: pʊ't tuː' ʌ·nd tuː' tʌ·ge'ðəː· UK: pʊt tuː ənd tuː təgeðər
ez arra enged következtetni hogykif
  1. this points to the fact that
   USA: ðʌ·s pɔɪ'nts tʌ· ðiː· fæ'kt ðʌ·t UK: ðɪs pɔɪnts tuː ðiː fækt ðət
(gyorsan) levonja a következtetéti
  1. jump to a conclusion
   USA: ʤʌ'mp tʌ· eɪ' kʌ·nkluː'ʒʌ·n UK: ʤʌmp tuː eɪ kənkluːʒn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása