COVID-19 Fight
Összesen 116 találat 9 szótárban. Részletek
kellemetlenmn
  1. vexatious
   USA: ve·kseɪ'ʃʌ·s UK: vekseɪʃəs
  1. unwelcome
   USA: ʌ·nwe'lkʌ·m UK: ʌnwelkəm
  1. untoward
   USA: ʌ·ntʌ·wɔː'rd UK: ʌntəwɔːd
  1. unsavoury
   UK: ʌnseɪvəriː
  1. unsavory
   USA: ʌ·nseɪ'vəː·iː· UK: ʌnseɪvəriː
  1. unpleasing
   UK: ʌnpliːzɪŋ
  1. unpleasant
   USA: ʌ·nple'zʌ·nt UK: ʌnpleznt
  1. unlovely
   UK: ʌnlʌvliː
  1. unkindly
   UK: ʌnkaɪndliː
  1. ungrateful
   USA: ʌ·ngreɪ'tfʌ·l UK: ʌngreɪtfəl
  1. uneasy
   USA: ʌ·niː'ziː· UK: ʌniːziː
  1. ugly
   USA: ʌ'gliː· UK: ʌgliː
  1. trying
   USA: traɪ'ŋ UK: traɪɪŋ
  1. troublesome
   USA: trʌ'bʌ·lsʌ·m UK: trʌblsəm
  1. szl sticky
   USA: stɪ'kiː· UK: stɪkiː
  1. biz poisonous
   USA: pɔɪ'zʌ·nʌ·s UK: pɔɪzənəs
  1. biz pestilent
   UK: pestɪlənt
  1. pesky
   USA: pe'skiː· UK: peskiː
  1. offensive
   USA: ʌ·fe'nsɪ·v UK: əfensɪv
  1. obnoxious
   USA: ɔ·bnɔ'kʃʌ·s UK: əbnɔkʃəs
  1. objectionable
   USA: ʌ·bʤe'kʃʌ·nʌ·bʌ·l UK: əbʤekʃnəbl
  1. biz noisome
   UK: nɔɪsəm
  1. biz nasty
   USA: næ'stiː· UK: nɑstiː
  1. irksome
   USA: əː'ksʌ·m UK: əːksəm
  1. inconvenient
   USA: ɪ"nkʌ·nviː'nyʌ·nt UK: ɪnkənviːnɪənt
  1. ill
   USA: ɪ'l UK: ɪl
  1. homely
   USA: hoʊ'mliː· UK: hoʊmliː
  1. grotty
   UK: grɔtiː
  1. grating
   USA: greɪ'tɪ·ŋ UK: greɪtɪŋ
  1. effing
   UK: efɪŋ
  1. displeasing
   UK: dɪspliːzɪŋ
  1. disappointing
   USA: dɪ"sʌ·pɔɪ'nɪ·ŋ UK: dɪsəpɔɪntɪŋ
  1. disagreeable
   USA: dɪ"sʌ·griː'ʌ·bʌ·l UK: dɪsəgriːəbl
  1. crabby
   USA: kræ'biː·
  1. churlish
   USA: tʃəː'lɪ"ʃ UK: tʃəːlɪʃ
  1. bothersome
   USA: bɔ'ðəː·sʌ·m UK: bɔðəsəm
  1. bad
   USA: bæ'd UK: bæd
  1. awkward
   USA: ɔ'kwəː·d UK: ɔːkwəd
  1. annoying
   USA: ʌ·nɔɪ'ɪ·ŋ UK: ənɔɪɪŋ
kellemetlen alakfn
  1. biz pill
   USA: pɪ'l UK: pɪl
  1. cuss
   USA: kʌ's UK: kʌs
kellemetlen benyomást keltőfn
  1. jarring
   USA: ʤɔ'rɪ·ŋ UK: ʤɑrɪŋ
kellemetlen dologfn
  1. asshole
   UK: æshoʊl
kellemetlen emberfn
  1. biz pest
   USA: pe'st UK: pest
kellemetlen felelősségbe beránti
  1. AUS pool
   USA: puː'l UK: puːl
kellemetlen fráterfn
  1. ugly customer
   USA: ʌ'gliː· kʌ'stʌ·məː· UK: ʌgliː kʌstəmər
  1. pill
   USA: pɪ'l UK: pɪl
kellemetlen hangfn
  1. jar
   USA: ʤɔ'r UK: ʤɑr
kellemetlen hatást keltőfn
  1. jarring
   USA: ʤɔ'rɪ·ŋ UK: ʤɑrɪŋ
kellemetlen helyfn
  1. hell-hole
   UK: helhoʊl
kellemetlen helyzetfn
  1. scrape
   USA: skreɪ'p UK: skreɪp
  1. szl AUS picnic
   USA: pɪ'knɪ"k UK: pɪknɪk
  1. pest
   USA: pe'st UK: pest
  1. discomfort
   USA: dɪ"skʌ'mfəː·t UK: dɪskʌmfət
kellemetlen helyzetbe hozi
  1. biz hobble
   USA: hɔ'bʌ·l UK: hɔbl
  1. abash
   USA: ʌ·bæ'ʃ UK: əbæʃ
kellemetlen helyzetbenkif
  1. in a fix
   USA: ɪ'n eɪ' fɪ'ks UK: ɪn eɪ fɪks
kellemetlen helyzete véget éri
  1. come in from the cold
   USA: kʌ'm ɪ'n fəː·m ðiː· koʊ'ld UK: kʌm ɪn frɔm ðiː koʊld
kellemetlen jelenetet rendezi
  1. make the feathers fly
   USA: meɪ'k ðiː· fe'ðəː·z flaɪ' UK: meɪk ðiː feðəz flaɪ
kellemetlenkediki
  1. biz pester
   USA: pe'stəː· UK: pestər
  1. make a nuisance of oneself
   USA: meɪ'k eɪ' nuː'sʌ·ns ʌ·v wʌ"nse'lf UK: meɪk eɪ njuːsns ɔv wʌnself
  1. rég inflict
   USA: ɪ"nflɪ'kt UK: ɪnflɪkt
  1. importune
   UK: ɪmpətjuːn
  1. fash
   UK: fæʃ
kellemetlenkedik vkineki
  1. play sy up
   USA: pleɪ' saɪ' ʌ'p
kellemetlenkedőmn
  1. biz scratchy
   USA: skræ'tʃiː· UK: skrætʃiː
  1. bothersome
   USA: bɔ'ðəː·sʌ·m UK: bɔðəsəm
kellemetlen következményfn
  1. biz kickback
   USA: kɪ'kbæ"k UK: kɪkbæk
kellemetlen pasaskif
  1. awkward customer
   USA: ɔ'kwəː·d kʌ'stʌ·məː· UK: ɔːkwəd kʌstəmər
  1. an awkward customer
   USA: ʌ·n ɔ'kwəː·d kʌ'stʌ·məː· UK: ən ɔːkwəd kʌstəmər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása