COVID-19 Fight
Összesen 76 találat 7 szótárban. Részletek
kifuti
  1. run out
   USA: rʌ'n aʊ't UK: rʌn aʊt
  1. pull out
   USA: pʊ'l aʊ't UK: pʊl aʊt
kifut a nyílt vízrei
 1. sp
  1. pull out
   USA: pʊ'l aʊ't UK: pʊl aʊt
kifut a tengerrekif
  1. stand out
   USA: stæ'nd aʊ't UK: stænd aʊt
  1. stand out a sea
   USA: stæ'nd aʊ't eɪ' siː' UK: stænd aʊt eɪ siː
  1. put to sea
   USA: pʊ't tʌ· siː' UK: pʊt tuː siː
kifut (folyadék)i
  1. run over
   USA: rʌ'n oʊ'vəː· UK: rʌn oʊvər
kifut (folyadék edényből)i
  1. boil over
   USA: bɔɪ'l oʊ'vəː· UK: bɔɪl oʊvər
kifut (hajó)i
  1. sail
   USA: seɪ'l UK: seɪl
kifutófn
  1. szl rég GB runner
   USA: rʌ'nəː· UK: rʌnər
  1. biz run
   USA: rʌ'n UK: rʌn
  1. run for
   USA: rʌ'n frəː· UK: rʌn fəː
  1. caddy
   USA: kæ'diː· UK: kædiː
  1. caddie
   UK: kædiː
kifutóban tarti
  1. yard
   USA: yɔ'rd UK: jɑd
kifutó dombokfn
  1. foothills
   USA: fʊ'thɪ"lz UK: fʊthɪlz
kifutófiúfn
  1. shop-boy
   UK: ʃɔpbɔɪ
  1. linkman
   UK: lɪŋkmæn
  1. delivery boy
   USA: dʌ·lɪ'vəː·iː· bɔɪ' UK: dɪlɪvəriː bɔɪ
kifutó fiúfn
  1. office boy
   USA: ɔː'fʌ·s bɔɪ' UK: ɔfɪs bɔɪ
kifutókarámfn
  1. yard
   USA: yɔ'rd UK: jɑd
kifutópályafn
 1. rep
  1. strip
   USA: strɪ'p UK: strɪp
  1. runway
   USA: rʌ'nweɪ" UK: rʌnweɪ
  1. flare path
   USA: fle'r pæ'θ UK: fleər pɑθ
  1. airstrip
   USA: e'rstrɪ"p UK: eəstrɪp
bekerített kifutófn
  1. paddock
   USA: pæ'dʌ·k UK: pædək
egyenruhás kifutófiúfn
  1. pageboy
   UK: peɪʤbɔɪ
  1. page
   USA: peɪ'ʤ UK: peɪʤ
nyílt tengerre kifuti
  1. stand off
   USA: stæ'nd ɔː'f UK: stænd ɔf
kifütyüli
  1. hiss
   USA: hɪ's UK: hɪs
  1. catcall
   USA: kæ'tkɔː"l UK: kætkɑl
  1. barrack
   USA: bæ'rʌ·k UK: bærək
kifütyülésfn
  1. catcall
   USA: kæ'tkɔː"l UK: kætkɑl
kifütyülikkif
  1. get the bird
   USA: gɪ't ðiː· bəː'd UK: get ðiː bəːd
kifütyül vkit a színpadróli
  1. hiss sy off the stage
   USA: hɪ's saɪ' ɔː'f ðiː· steɪ'ʤ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása