Összesen 22 találat 2 szótárban. Részletek
numbersfn USA: nʌ'mbəː·z UK: nʌmbəz
Numbers, Numerikif UK: nʌmbəz njuːməraɪ
numbers of timeskif USA: nʌ'mbəː·z ʌ·v taɪ'mz UK: nʌmbəz ɔv taɪmz
numbers poolkif USA: nʌ'mbəː·z puː'l UK: nʌmbəz puːl
even numberskif USA: iː'vʌ·n nʌ'mbəː·z UK: iːvn nʌmbəz
he numbers fourscore yearskif UK: hiː nʌmbəz fɔːskɔːr jəːz
their numbers is legionkif USA: ðe'r nʌ'mbəː·z ʌ·z liː'ʤʌ·n UK: ðeər nʌmbəz ɪz liːʤən
incorrect numbers of parameterskif USA: ɪ"nkəː·e'kt nʌ'mbəː·z ʌ·v pəː·æ'mʌ·təː·z UK: ɪnkərekt nʌmbəz ɔv pəræmɪtəz
small in numberskif USA: smɔː'l ɪ'n nʌ'mbəː·z UK: smɔːl ɪn nʌmbəz
small in numbersmn USA: smɔː'l ɪ'n nʌ'mbəː·z UK: smɔːl ɪn nʌmbəz
it's the numbers that paykif USA: ʌ·ts ðiː· nʌ'mbəː·z ðʌ·t peɪ' UK: ɪts ðiː nʌmbəz ðət peɪ
be superior in numbersi USA: biː· suː·pɪ'riː·əː· ɪ'n nʌ'mbəː·z UK: biː suːpɪərɪər ɪn nʌmbəz
the book of numberskif USA: ðiː· bʊ'k ʌ·v nʌ'mbəː·z UK: ðiː bʊk ɔv nʌmbəz
the power of numberskif USA: ðiː· paʊ'əː· ʌ·v nʌ'mbəː·z UK: ðiː paʊər ɔv nʌmbəz
numbersnincs
atomic numbersnincs
box numbersnincs
fraction numbersnincs
mixed numbersnincs
non-consecutive numbersnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása