nyugtalanmn
  1. yeasty
   UK: jiːstiː
  1. worried
   USA: wəː'iː·d UK: wʌrɪd
  1. unsettled
   USA: ʌ·nse'tʌ·ld UK: ʌnsetld
  1. unrestful
   UK: ʌnrestfʊl
  1. unquiet
   UK: ʌnkwaɪət
  1. uneasy
   USA: ʌ·niː'ziː· UK: ʌniːziː
  1. troublous
   UK: trʌbləs
  1. troubled
   USA: trʌ'bʌ·ld UK: trʌbld
  1. skittish
   USA: skɪ'tɪ·ʃ UK: skɪtɪʃ
  1. átv ruffled
   USA: rʌ'fʌ·ld UK: rʌfld
  1. restless
   USA: re'stlʌ·s UK: restləs
  1. restive
   USA: re'stɪ·v UK: restɪv
  1. biz hectic
   USA: he'ktɪ·k UK: hektɪk
  1. fidgety
   UK: fɪʤɪtiː
  1. disconcerted
   UK: dɪskənsəːtɪd
  1. apprehensive
   USA: æ"priː·he'nsɪ·v UK: æprɪhensɪv
  1. anxious
   USA: æ'ŋʃʌ·s UK: æŋkʃəs
  1. Aggódó pillantást vetett húgára.
    1. He had an anxious look at his sister.
  2. Az erőd kapitánya igen nyugtalan volt, bár igyekezett leplezni aggodalmát.
    1. The commander of the fort was anxious, though he tried to conceal his apprehensions.
  1. antsy
   USA: æ'ntsiː·
nyugtalan, aggódómn
  1. uneasy
   USA: ʌ·niː'ziː· UK: ʌniːziː
nyugtalan emberi
  1. fidget
   USA: fɪ'ʤʌ·t UK: fɪʤɪt
nyugtalan, ideges, feszülti
  1. frustrated
   USA: frʌ'streɪ"tʌ·d UK: frʌstreɪtɪd
nyugtalan lelkiismeretűmn
  1. qualmish
   UK: kwɔːmɪʃ
nyugtalan; nyugtalanitfn
  1. upset
   USA: ʌ'pse"t UK: ʌpset
nyugtalan érveréskif
  1. flurried pulse
   USA: fləː'iː·d pʌ'ls UK: flʌrɪd pʌls
nyugtalanitómn
  1. alarming
   USA: ʌ·lɔ'rmɪ·ŋ UK: əlɑmɪŋ
nyugtalankodiki
  1. worry
   USA: wəː'iː· UK: wʌriː
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. jib
   USA: ʤɪ'b UK: ʤɪb
  1. fluster
   USA: flʌ'stəː· UK: flʌstər
  1. fidget
   USA: fɪ'ʤʌ·t UK: fɪʤɪt
  1. bob
   USA: bɔ'b UK: bɔb
nyugtalankodik miattakif
  1. feel uneasy about
   USA: fiː'l ʌ·niː'ziː· ʌ·baʊ't UK: fiːl ʌniːziː əbaʊt
nyugtalankodik vmi miatti
nyugtalankodásfn
  1. worrying
   USA: wəː'iː·ɪ·ŋ UK: wʌrɪɪŋ
  1. worry
   USA: wəː'iː· UK: wʌriː
nyugtalankodó emberfn
  1. worrier
   USA: wəː'iː·əː· UK: wʌrɪə
nyugtalanságfn
  1. unrest
   USA: ʌ·nre'st UK: ʌnrest
  1. unquietness
   UK: ʌnkwaɪətnəs
  1. unquiet
   UK: ʌnkwaɪət
  1. uneasiness
   USA: ʌ"niː'ziː·nʌ·s UK: ʌniːzɪnəs
  1. turmoil
   USA: təː'mɔɪ"l UK: təːmɔɪl
  1. the fidgets
   UK: ðiː fɪʤɪts
  1. restlessness
   USA: re'stlʌ·snʌ·s UK: restləsnəs
  1. puzzlement
   USA: pʌ'zʌ·lmʌ·nt UK: pʌzlmənt
  1. pother
   UK: pɔðər
  1. misgiving
   USA: mɪ"sgɪ'vɪ·ŋ UK: mɪsgɪvɪŋ
  1. fret
   USA: fre't UK: fret
  1. flutter
   USA: flʌ'təː· UK: flʌtər
  1. fluster
   USA: flʌ'stəː· UK: flʌstər
  1. flurry
   USA: fləː'iː· UK: flʌriː
  1. ferment
   USA: fəː'me·nt UK: fəːment
  1. emotion
   USA: iː'moʊ·ʃʌ·n UK: ɪmoʊʃn
  1. distraction
   USA: dɪ"stræ'kʃʌ·n UK: dɪstrækʃn
  1. disquietude
   UK: dɪskwaɪətjuːd
  1. disquiet
   USA: dɪ"skwaɪ'ʌ·t UK: dɪskwaɪət
  1. discomposure
   UK: dɪskəmpoʊʒər
  1. rég discomfort
   USA: dɪ"skʌ'mfəː·t UK: dɪskʌmfət
  1. commotion
   USA: kʌ·moʊ'ʃʌ·n UK: kəmoʊʃn
  1. apprehension
   USA: æ"prʌ·he'nʃʌ·n UK: æprɪhenʃn
  1. agitation
   USA: æ"ʤʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: æʤɪteɪʃn
nyugtalanság, zavargásfn
  1. unrest
   USA: ʌ·nre'st UK: ʌnrest
nyugtalanulhsz
  1. uneasily
   USA: ʌ·niː'zʌ·liː· UK: ʌniːzɪliː
  1. restlessly
   USA: re'stlʌ·sliː· UK: restləsliː
  1. hectically
   UK: hektɪkliː
  1. concernedly
   UK: kənsəːnɪdliː
  1. apprehensively
   UK: æprɪhensɪvliː
nyugtalaníti
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. átv ruffle
   USA: rʌ'fʌ·l UK: rʌfl
  1. biz intrigue
   USA: ɪ"ntriː'g UK: ɪntriːg
  1. harry
   USA: he'riː· UK: hæriː
 1. kat
  1. gall
   USA: gɔː'l UK: gɔːl
  1. fuss
   USA: fʌ's UK: fʌs
  1. fret
   USA: fre't UK: fret
  1. biz flutter
   USA: flʌ'təː· UK: flʌtər
  1. flurry
   USA: fləː'iː· UK: flʌriː
  1. distract
   USA: dɪ"stræ'kt UK: dɪstrækt
  1. disquiet
   USA: dɪ"skwaɪ'ʌ·t UK: dɪskwaɪət
  1. rég disease
   USA: dɪ"ziː'z UK: dɪziːz
nyugtalanításfn
  1. vexation
   UK: vekseɪʃn
nyugtalanítómn
  1. worrying
   USA: wəː'iː·ɪ·ŋ UK: wʌrɪɪŋ
  1. vexing
   USA: ve'ksɪ·ŋ UK: veksɪŋ
  1. upsetting
   USA: ʌ·pse'tɪ·ŋ UK: ʌpsetɪŋ
  1. unrestful
   UK: ʌnrestfʊl
  1. unquiet
   UK: ʌnkwaɪət
  1. unnerving
   USA: ʌ·nəː'vɪ·ŋ UK: ʌnnəːvɪŋ
  1. galling
   USA: gɔː'lɪ·ŋ UK: gɔːlɪŋ
  1. disturbing
   USA: dɪ"stəː'bɪ·ŋ UK: dɪstəːbɪŋ
  1. disquieting
   USA: dɪ"skwaɪ'ʌ·tɪ·ŋ UK: dɪskwaɪətɪŋ
  1. disconcerting
   USA: dɪ"skʌ·nsəː'tɪ·ŋ UK: dɪskənsəːtɪŋ
nyugtalanítóanhsz
  1. disquietingly
   UK: dɪskwaɪətɪŋliː
  1. disconcertingly
   UK: dɪskənsəːtɪŋliː
  1. discomposingly
   UK: dɪskəmpoʊzɪŋliː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása