COVID-19 Fight
provei USA: pruː'v UK: pruːv
    1. But it doesn't prove anything.
        1. Ez még nem bizonyít semmit.
prove an alibii USA: pruː'v ʌ·n æ'lʌ·baɪ" UK: pruːv ən ælɪbaɪ
prove one's identityi USA: pruː'v wʌ'nz aɪ·de'nʌ·tiː· UK: pruːv wʌnz aɪdentɪtiː
prove the ruin of syi USA: pruː'v ðiː· ruː'ʌ·n ʌ·v saɪ'
prove truekif USA: pruː'v truː' UK: pruːv truː
provenmn USA: pruː'vʌ·n UK: pruːvn
provenancefn USA: prɔ'vʌ·nʌ·ns UK: prɔvənəns
provenderfn UK: prɔvɪndər
proverbfn USA: prɔ'vəː·b UK: prɔvəːb
proverbialmn USA: prʌ·vəː'biː·ʌ·l UK: prəvəːbɪəl
it proved falsekif USA: ʌ·t pruː'vd fɔː'ls UK: ɪt pruːvd fɔːls
it proved to be falsekif USA: ʌ·t pruː'vd tʌ· biː· fɔː'ls UK: ɪt pruːvd tuː biː fɔːls
be provenkif USA: biː· pruː'vʌ·n UK: biː pruːvn
not provenkif USA: nɔ't pruː'vʌ·n UK: nɔt pruːvn
sg proves to be the casekif
book of proverbskif USA: bʊ'k ʌ·v prɔ'vəː·bz UK: bʊk ɔv prɔvəːbz
the exception proves the rulekif USA: ðiː· ɪ·kse'pʃʌ·n pruː'vz ðiː· ruː'l UK: ðiː ɪksepʃn pruːvz ðiː ruːl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása