COVID-19 Fight
Összesen 185 találat 16 szótárban. Részletek
pufffn
  1. stool
   USA: stuː'l UK: stuːl
  1. squab
   UK: skwɔb
  1. pouffe
   UK: puːf
  1. pouf
   UK: puːf
  1. pop
   USA: pɔ'p UK: pɔp
  1. plop
   USA: plɔ'p UK: plɔp
  1. ottoman
   USA: ɔ'tʌ·mʌ·n UK: ɔtəmən
  1. dumpy
   USA: dʌ'mpiː· UK: dʌmpiː
  1. buffet
   USA: bʌ'fʌ·t UK: bʊfeɪ
puff!isz
  1. thwack!
   UK: θwæk
  1. swap!
   USA: swɔ'p UK: swɔp
  1. phew!
   USA: fyuː' UK: fjuː
  1. crack!
   USA: kræ'k UK: kræk
  1. chug!
   USA: tʃʌ'g UK: tʃʌg
puffadi
  1. swell
   USA: swe'l UK: swel
puffadásfn
puffadásfn
  1. expansion
   USA: ɪ·kspæ'nʃʌ·n UK: ɪkspænʃn
puffadtmn
  1. puffy
   USA: pʌ'fiː· UK: pʌfiː
  1. gummy
   USA: gʌ'miː· UK: gʌmiː
  1. flown
   USA: floʊ'n UK: floʊn
puffadtságfn
  1. puffiness
   UK: pʌfɪnəs
puffani
  1. táj whang
   USA: hwæ'ŋ UK: wæŋ
puffanásfn
  1. táj whang
   USA: hwæ'ŋ UK: wæŋ
  1. biz wallop
   USA: wɔ'lʌ·p UK: wɔləp
  1. thud
   USA: θʌ'd UK: θʌd
  1. squelch
   USA: skwe'ltʃ UK: skweltʃ
  1. plump
   USA: plʌ'mp UK: plʌmp
  1. flop
   USA: flɔ'p UK: flɔp
  1. dump
   USA: dʌ'mp UK: dʌmp
puffanáskif
  1. dump
   USA: dʌ'mp UK: dʌmp
puffanó ütésfn
  1. whop
   UK: wɔp
puffaszti
  1. swell
   USA: swe'l UK: swel
  1. inflate
   USA: ɪ"nfleɪ't UK: ɪnfleɪt
  1. bloat
   USA: bloʊ't UK: bloʊt
pufferfn
  1. puffer
   USA: pʌ'fəː· UK: pʌfə
 1. gj
  1. US fender
   USA: fe'ndəː· UK: fendər
puffer-fn
  1. buffer
   USA: bʌ'fəː· UK: bʌfər
pufferekfn
  1. buffers
   USA: bʌ'fəː·z UK: bʌfəz
puffer elején adminisztrációs területkif
  1. buffer prefix
   USA: bʌ'fəː· priː'fɪ·ks UK: bʌfər priːfɪks
pufferezési
  1. spooling
   UK: spuːlɪŋ
puffer mérete módositvakif
  1. buffer size adjusted
   USA: bʌ'fəː· saɪ'z ʌ·ʤʌ'stʌ·d UK: bʌfər saɪz əʤʌstɪd
puffer tárolófn
  1. spooler
   UK: spuːlər
puffer területkif
  1. buffer pool
   USA: bʌ'fəː· puː'l UK: bʌfər puːl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása