COVID-19 Fight
roll oni tni USA: roʊ'l ɔ'n UK: roʊl ɔn
roll oneself up in a blanketkif USA: roʊ'l wʌ"nse'lf ʌ'p ɪ'n eɪ' blæ'ŋkʌ·t UK: roʊl wʌnself ʌp ɪn eɪ blæŋkɪt
roll one's eyeskif USA: roʊ'l wʌ'nz aɪ'z UK: roʊl wʌnz aɪz
roll up one's sleevesi USA: roʊ'l ʌ'p wʌ'nz sliː'vz UK: roʊl ʌp wʌnz sliːvz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása