did you see itkif USA: dʌ·d yuː' siː' ʌ·t UK: dɪd juː siː ɪt
did you ever see such a thing?kif USA: dʌ·d yuː' e'vəː· siː' sʌ'tʃ eɪ' θɪ'ŋ UK: dɪd juː evər siː sʌtʃ eɪ θɪŋ
i haven't seen you for ageskif
i'll be seeing you!fn USA: ɪ'l biː· siː'ɪ·ŋ yuː' UK: ɪl biː siːɪŋ juː
i'll be seeing youisz USA: ɪ'l biː· siː'ɪ·ŋ yuː' UK: ɪl biː siːɪŋ juː
let's see more of youkif USA: le'ts siː' mɔː'r ʌ·v yuː' UK: lets siː mɔːr ɔv juː
do you see what i mean?kif USA: duː' yuː' siː' hwʌ't aɪ' miː'n UK: duː juː siː wɔt aɪ miːn
do you see much of him?kif USA: duː' yuː' siː' mʌ'tʃ ʌ·v ɪ"m UK: duː juː siː mʌtʃ ɔv hɪm
you all come by and see uskif USA: yuː' ɔː'l kʌ'm baɪ' ʌ·nd siː' yuː'e's UK: juː ɔːl kʌm baɪ ənd siː ʌz
you seekif USA: yuː' siː' UK: juː siː
aux do you see him?kif USA: oʊ' duː' yuː' siː' ɪ"m
see for yourself!kif USA: siː' frəː· yɔː'rse·lf UK: siː fəː jɔːself
see for yourselfkif USA: siː' frəː· yɔː'rse·lf UK: siː fəː jɔːself
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása