COVID-19 Fight
118
találat:
showi tsi USA: ʃoʊ' UK: ʃoʊ
showi tni USA: ʃoʊ' UK: ʃoʊ
showi tsi USA: ʃoʊ' UK: ʃoʊ
show 1.kif
show a clean pair of heelskif USA: ʃoʊ' eɪ' kliː'n pe'r ʌ·v hiː'lz UK: ʃoʊ eɪ kliːn peər ɔv hiːlz
show a picture on the screenkif USA: ʃoʊ' eɪ' pɪ'ktʃəː· ɔ'n ðiː· skriː'n UK: ʃoʊ eɪ pɪktʃər ɔn ðiː skriːn
show constrainti USA: ʃoʊ' kʌ·nstreɪ'nt UK: ʃoʊ kənstreɪnt
show downi tsi USA: ʃoʊ' daʊ'n UK: ʃoʊ daʊn
show downi tsi USA: ʃoʊ' daʊ'n UK: ʃoʊ daʊn
show ini tsi USA: ʃoʊ' ɪ'n UK: ʃoʊ ɪn
show ini tsi USA: ʃoʊ' ɪ'n UK: ʃoʊ ɪn
show intoi USA: ʃoʊ' ɪ"ntʌ· UK: ʃoʊ ɪntuː
show intoi USA: ʃoʊ' ɪ"ntʌ· UK: ʃoʊ ɪntuː
show / it doesn't -kif
show / it -skif USA: ʃoʊ' ʌ·t e's
show it to mekif USA: ʃoʊ' ʌ·t tʌ· miː' UK: ʃoʊ ɪt tuː miː
show itselfkif USA: ʃoʊ' ʌ·tse'lf UK: ʃoʊ ɪtself
show mekif USA: ʃoʊ' miː' UK: ʃoʊ miː
show me a liar and i'll show you a thiefkif USA: ʃoʊ' miː' eɪ' laɪ'əː· ʌ·nd ɪ'l ʃoʊ' yuː' eɪ' θiː'f UK: ʃoʊ miː eɪ laɪər ənd ɪl ʃoʊ juː eɪ θiːf
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása