COVID-19 Fight
snapfn USA: snæ'p UK: snæp
snapi tni USA: snæ'p UK: snæp
snap at an opportunitykif USA: snæ'p æ't ʌ·n ɔ"pəː·tuː'nʌ·tiː· UK: snæp ət ən ɔpətjuːnɪtiː
snap beankif USA: snæ'p biː'n UK: snæp biːn
snap downi USA: snæ'p daʊ'n UK: snæp daʊn
snap fastenerfn USA: snæ'p fæ'snəː· UK: snæp fɑsnər
snap fitkif USA: snæ'p fɪ't UK: snæp fɪt
snap intoi tni USA: snæ'p ɪ"ntʌ· UK: snæp ɪntuː
snap judgementkif USA: snæ'p ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: snæp ʤʌʤmənt
snap judgmentkif USA: snæ'p ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: snæp ʤʌʤmənt
snap lidkif USA: snæ'p lɪ'd UK: snæp lɪd
snap lockfn USA: snæ'p lɔ'k UK: snæp lɔk
snap offi tsi USA: snæ'p ɔː'f UK: snæp ɔf
snap off sy's headi
snap one's fingersi USA: snæ'p wʌ'nz fɪ'ŋgəː·z UK: snæp wʌnz fɪŋgəz
snap onés fingersi
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása