COVID-19 Fight
Összesen 23 találat 6 szótárban. Részletek
stand in a bread-linei UK: stænd ɪn eɪ bredlaɪn
stand in a queuekif USA: stæ'nd ɪ'n eɪ' kyuː' UK: stænd ɪn eɪ kjuː
stand in awe of syi USA: stæ'nd ɪ'n ɔː' ʌ·v saɪ'
stand in good steadkif USA: stæ'nd ɪ'n gʌ·d ste'd UK: stænd ɪn gʊd sted
stand in need of sgi
stand in the gapkif USA: stæ'nd ɪ'n ðiː· gæ'p UK: stænd ɪn ðiː gæp
stand in with syi USA: stæ'nd ɪ'n wʌ·ð saɪ'
standard inputkif USA: stæ'ndəː·d ɪ'npʊ"t UK: stændəd ɪnpʊt
international organization for standardizationkif USA: ɪ"nəː·næ'ʃʌ·nʌ·l ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n frəː· stæ·ndəː·dʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: ɪntənæʃənl ɔːgənaɪzeɪʃn fəː stændədaɪzeɪʃn
stand sy in good steadi USA: stæ'nd saɪ' ɪ'n gʌ·d ste'd
stand in a queuenincs
stand in for someonenincs
stand in linenincs
international standingnincs
install (remove) a standnincs
standard interfacenincs
He stands there like a duck in a thunder storm.nincs
den Kopf in den Stand steckenkif 'deːn 'kɔpf 'ɪn 'deːn 'ʃtant 'ʃtɛkən
Sie standen in aller Herrgottsfrühe auf.nincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása