COVID-19 Fight
szokatlanmn
  1. wacky
   USA: wæ'kiː·
  1. unwonted
   UK: ʌnwoʊntɪd
  1. unusual
   USA: ʌ·nyuː'ʒwʌ·l UK: ʌnjuːʒʊəl
  1. unfamiliarity
   USA: ʌ"nfʌ·mɪ"lye'rʌ·tiː· UK: ʌnfəmɪlɪærɪtiː
  1. unfamiliar
   USA: ʌ"nfʌ·mɪ'lyəː· UK: ʌnfəmɪlɪər
  1. uncommon
   USA: ʌ·nkɔ'mʌ·n UK: ʌnkɔmən
  1. unaccustomed
   USA: ʌ"nʌ·kʌ'stʌ·md UK: ʌnəkʌstəmd
  1. strange
   USA: streɪ'nʤ UK: streɪnʤ
  1. singular
   USA: sɪ'ŋgyʌ·ləː· UK: sɪŋgjʊlər
  1. queer
   USA: kwɪ'r UK: kwɪər
  1. particular
   USA: pɔ"tɪ'kyʌ·ləː· UK: pətɪkjʊlər
  1. outlandish
   USA: aʊ·tlæ'ndɪ·ʃ UK: aʊtlændɪʃ
  1. out of the common
   USA: aʊ't ʌ·v ðiː· kɔ'mʌ·n UK: aʊt ɔv ðiː kɔmən
  1. oddish
   UK: ɔdɪʃ
  1. odd
   USA: ɔ'd UK: ɔd
  1. Bizony különös, de ezt nem kell megtudnia senkinek.
    1. That is very odd; however, no one shall know anything about it.
  1. novel
   USA: nɔ'vʌ·l UK: nɔvl
  1. fantastic
   USA: fæ·ntæ'stɪ·k UK: fæntæstɪk
  1. extraordinary
   USA: e"kstrʌ·ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: ɪkstrɔːdnriː
  1. cockeyed
   USA: kɔ'kaɪ"d UK: kɔkaɪd
szokatlanságfn
  1. singularity
   UK: sɪŋgjʊlærɪtiː
szokatlanulhsz
  1. unwontedly
   UK: ʌnwoʊntɪdliː
  1. unusually
   USA: ʌ·nyuː'ʒwʌ·liː· UK: ʌnjuːʒʊəliː
  1. extraordinarily
   USA: ɪ·kstrɔː"rdʌ·ne'rʌ·liː· UK: ɪkstrɔːdnrəliː
rendhagyó, szokatlan, újszerümn
  1. unconventional
   USA: ʌ"nkʌ·nve'nʃʌ·nʌ·l UK: ʌnkənvenʃənl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása