COVID-19 Fight
Összesen 197 találat 9 szótárban. Részletek
támogati
  1. rég thicken
   USA: θɪ'kʌ·n UK: θɪkən
  1. supports
   USA: sʌ·pɔː'rts UK: səpɔːts
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. Úgy érezte, egy láthatatlan erő segíti s támogatja.
    1. She felt that some unseen force had come to her aid and was supporting her.
    1. She felt that some unseen force had come to her aid and was supporting her.
  1. irod succour
   UK: sʌkər
  1. subsidize
   USA: sʌ'bsʌ·daɪ"z UK: sʌbsɪdaɪz
  1. subserve
   UK: səbsəːv
  1. átv stay
   USA: steɪ' UK: steɪ
  1. stand to
   USA: stæ'nd tʌ· UK: stænd tuː
  1. stand for
   USA: stæ'nd frəː· UK: stænd fəː
  1. stand by
   USA: stæ'nd baɪ' UK: stænd baɪ
  1. sponsor
   USA: spɔ'nsəː· UK: spɔnsər
  1. speed
   USA: spiː'd UK: spiːd
  1. second
   USA: se'kʌ·n UK: sɪkɔnd
  1. promote
   USA: prʌ·moʊ't UK: prəmoʊt
  1. patronize
   USA: peɪ'trʌ·naɪ"z UK: pætrənaɪz
  1. mend
   USA: me'nd UK: mend
  1. maintain
   USA: meɪ·nteɪ'n UK: meɪnteɪn
  1. átv hold up
   USA: hoʊ'ld ʌ'p UK: hoʊld ʌp
  1. further
   USA: fəː'ðəː· UK: fəːðər
  1. foster
   USA: fɔ'stəː· UK: fɔstər
 1. kat
  1. flank
   USA: flæ'ŋk UK: flæŋk
  1. favour
   UK: feɪvər
  1. favor
   USA: feɪ'vəː· UK: feɪvər
  1. espouse
   USA: ʌ·spaʊ's UK: ɪspaʊz
  1. bolster up
   USA: boʊ'lstəː· ʌ'p UK: boʊlstər ʌp
  1. befriend
   USA: bʌ·fre'nd UK: bɪfrend
  1. be for
   USA: biː· frəː· UK: biː fəː
  1. be by
   USA: biː· baɪ' UK: biː baɪ
  1. US back
   USA: bæ'k UK: bæk
  1. back up
   USA: bæ'k ʌ'p UK: bæk ʌp
  1. assist
   USA: ʌ·sɪ'st UK: əsɪst
  1. aid
   USA: eɪ'd UK: eɪd
  1. Úgy érezte, egy láthatatlan erő segíti s támogatja.
    1. She felt that some unseen force had come to her aid and was supporting her.
    1. She felt that some unseen force had come to her aid and was supporting her.
  1. advocate
   USA: æ'dvʌ·keɪ"t UK: ædvəkeɪt
támogatásfn
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. Remélem megkapom a Bizottság támogatását a választáson.
    1. I hope to have the Committee's support in the election.
  1. subvention
   UK: səbvenʃn
  1. subsidy
   USA: sʌ'bsʌ·diː· UK: sʌbsədiː
  1. subserviency
   UK: səbsəːvjənsiː
  1. subservience
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·ns UK: səbsəːvɪəns
  1. sponsorship
   USA: spɔ'nsəː·ʃɪ"p UK: spɔnsəʃɪp
  1. maintenance
   USA: meɪ'ntnʌ·ns UK: meɪntənəns
  1. help
   USA: he'lp UK: help
  1. furtherance
   USA: fəː'θəː·ʌ·ns UK: fəːðərəns
  1. favour
   UK: feɪvər
  1. favor
   USA: feɪ'vəː· UK: feɪvər
  1. espousal
   UK: ɪspaʊzl
  1. encouragement
   USA: e·nkəː'ɪ·ʤmʌ·nt UK: ɪnkʌrɪʤmənt
  1. countenance
   USA: kaʊ'ntʌ·nʌ·ns UK: kaʊntɪnəns
  1. backing
   USA: bæ'kɪ·ŋ UK: bækɪŋ
  1. assistance
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·ns UK: əsɪstəns
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
  1. A külföldi munkavégzési támogatás legalább havi 2500 euró összegű.
    1. The expatriation allowance shall be not less than EUR 2500 per month.
  1. advocacy
   USA: æ'dvʌ·kʌ·siː· UK: ædvəkəsiː
támogatást érdemlőmn
  1. deserving
   USA: dʌ·zəː'vɪ·ŋ UK: dɪzəːvɪŋ
támogatást nyújti
  1. see through
   USA: siː' θruː' UK: siː θruː
támogatást nyújt vkineki
  1. see sy through
   USA: siː' saɪ' θruː'
támogatja/síkra száll értekif
  1. come out for
   USA: kʌ'm aʊ't frəː· UK: kʌm aʊt fəː
támogat, megerösitfn
  1. bolster
   USA: boʊ'lstəː· UK: boʊlstər
támogatófn
  1. upholder
   UK: ʌphoʊldə
  1. supportive
   USA: sʌ·pɔː'rtɪ·v UK: səpɔːtɪv
  1. supporting
   USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ UK: səpɔːtɪŋ
  1. supporter
   USA: sʌ·pɔː'rtəː· UK: səpɔːtər
  1. subservient
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·nt UK: səbsəːvɪənt
  1. seconder
   UK: sekəndər
  1. second
   USA: se'kʌ·n UK: sɪkɔnd
  1. proponent
   USA: prʌ·poʊ'nʌ·nt UK: prəpoʊnənt
  1. patronizing
   USA: peɪ'trʌ·naɪ"zɪ·ŋ UK: pætrənaɪzɪŋ
  1. ministerial
   USA: mɪ"nʌ·stiː'riː·ʌ·l UK: mɪnɪstɪərɪəl
  1. furtherer
   UK: fəːðərə
  1. fosterer
   UK: fɔstərə
 1. pol
  1. backer
   USA: bæ'kəː· UK: bækər
  1. adherent
   USA: ʌ·dhɪ'rʌ·nt UK: ədhɪərənt
támogatóanhsz
  1. patronizingly
   UK: pætrənaɪzɪŋliː
támogató helyeslésfn
  1. cachet
   USA: kæ'ʃeɪ· UK: kæʃeɪ
támogatókfn
  1. backing
   USA: bæ'kɪ·ŋ UK: bækɪŋ
támogatottmn
  1. supported
   USA: sʌ·pɔː'rtʌ·d UK: səpɔːtɪd
  1. subventioned
   UK: səbvenʃnd
  1. subsidised
   UK: səbsɪdaɪzd
támogat (pénzzel)i
támogat; támogatási
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. assist
   USA: ʌ·sɪ'st UK: əsɪst
támogat vkiti
  1. back sy
   USA: bæ'k saɪ'
erkölcsileg támogatkif
  1. put one's name to it
   USA: pʊ't wʌ'nz neɪ'm tʌ· ʌ·t UK: pʊt wʌnz neɪm tuː ɪt
állami támogatásfn
anyagi támogatásfn
  1. subsidy
   USA: sʌ'bsʌ·diː· UK: sʌbsədiː
hallgatólagos támogatásfn
  1. connivance
   USA: kʌ·naɪ'vʌ·ns UK: kənaɪvəns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása