COVID-19 Fight
Összesen 449 találat 14 szótárban. Részletek
tarti
  1. biz write down
   USA: raɪ't daʊ'n UK: raɪt daʊn
  1. sustain
   USA: sʌ·steɪ'n UK: səsteɪn
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. Hatalmas pillérek tartják a hidat.
    1. Huge pillars support the bridge.
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. Rómeó a karjaiban tartotta Júliát.
    1. Romeo held Juliet in his arms.
    1. Romeo held Juliet in his arms.
  2. A nő egy revolvert tartott a kezében.
    1. The woman was holding a revolver in her hand.
    1. The woman was holding a revolver in her hand.
  3. Különösen az okozott örömet neki, hogy most már tudta: ki fog tartani.
    1. What delighted him particularly was that now he knew he would be able to hold out.
    1. What delighted him particularly was that now he knew he would be able to hold out.
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. Rómeó a karjaiban tartotta Júliát.
    1. Romeo held Juliet in his arms.
    1. Romeo held Juliet in his arms.
  2. Különösen az okozott örömet neki, hogy most már tudta: ki fog tartani.
    1. What delighted him particularly was that now he knew he would be able to hold out.
    1. What delighted him particularly was that now he knew he would be able to hold out.
  3. A nő egy revolvert tartott a kezében.
    1. The woman was holding a revolver in her hand.
    1. The woman was holding a revolver in her hand.
  1. hang on
   USA: hæ'ŋ ɔ'n UK: hæŋ ɔn
  1. go on
   USA: goʊ' ɔ'n UK: goʊ ɔn
  1. Egy ideig úgy rémlett, mintha ez a viaskodás időtlen idők óta folyna és örökké eltartana.
    1. For a space it seemed that this fighting had lasted for an age, and must go on for ever.
  1. funk
   USA: fʌ'ŋk UK: fʌŋk
  1. fear
   USA: fɪ'r UK: fɪər
  1. A kalózok puskagolyóitól nem kell tartanunk, sőt még a brigg ágyúlövedékeitől sem.
    1. We have nothing to fear from the guns, nor even from the cannon of the brig.
  1. endure
   USA: ʌ·ndʊ'r UK: ɪndjʊər
  1. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart.
    1. O praise you the Lord, for he is good: for his mercy endures for ever.
  1. consider
   USA: kʌ·nsɪ'dəː· UK: kənsɪdər
  1. Kit tartasz a legjobb francia színésznőnek?
    1. Who do you consider the best French actress?
  1. bear, bore, born
   USA: be'r bɔː'r bɔː'rn UK: beər bɔːr bɔːn
tartalékfn
  1. store
   USA: stɔː'r UK: stɔːr
  1. standby
   USA: stæ'ndbaɪ' UK: stænbaɪ
 1. sp
  1. biz US spare
   USA: spe'r UK: speər
  1. Az öcséméknek adtunk egy tartalékkulcsot a lakáshoz.
    1. We've given a spare key to our flat to my brother.
  1. reserve
   USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
  1. Szerencsére volt elég levegő a tartalék tartályokban.
    1. Fortunately, there was still enough air in the reserve tanks.
 2. gazd
  1. provision
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·n UK: prəvɪʒn
  1. fallback
   USA: fɔː'lbæ"k UK: fɔːlbæk
 3. sp
  1. AUS emergency
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· UK: ɪməːʤənsiː
  1. auxiliary
   USA: ɔ·gzɪ'liː·e·riː· UK: ɔːgzɪlɪəriː
tartalék-mn
  1. standby
   USA: stæ'ndbaɪ' UK: stænbaɪ
  1. emergency
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· UK: ɪməːʤənsiː
tartalékadagfn
  1. iron ration
   USA: aɪ'əː·n reɪ'ʃʌ·n UK: aɪən ræʃn
  1. emergency ration
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· reɪ'ʃʌ·n UK: ɪməːʤənsiː ræʃn
tartalék adagfn
  1. iron ration
   USA: aɪ'əː·n reɪ'ʃʌ·n UK: aɪən ræʃn
tartalékalapfn
  1. reserve fund
   USA: riː·zəː'v fʌ'nd UK: rɪzəːv fʌnd
  1. reserve found
   USA: riː·zəː'v faʊ'nd UK: rɪzəːv faʊnd
tartalékalap - A Phare szerződésekben is szereplő rovatfejezet. (PHARE)kif
tartalékalap (EU)kif
tartalék alkatrészkif
  1. spare part(s)
   USA: spe'r pɔ'rts UK: speər pɑts
  1. loose part
   USA: luː's pɔ'rt UK: luːs pɑt
tartalékalkatrészekkif
  1. spare parts
   USA: spe'r pɔ'rts UK: speər pɑts
  1. renewals
   USA: rʌ·nuː'ʌ·lz UK: rɪnjuːəlz
tartalék alkatrészekfn
  1. replacements
   USA: riː·pleɪ'smʌ·nts UK: rɪpleɪsmənts
tartalékárbocfn
 1. hajó
tartalékbankif
  1. in hand
   USA: ɪ'n hæ'nd UK: ɪn hænd
tartalékelemfn
  1. refill
   USA: riː'fɪ·l UK: riːfɪl
tartalék ernyőkif
  1. reserve parachute
   USA: riː·zəː'v pe'rɪ·ʃuː"t UK: rɪzəːv pærəʃuːt
  1. reserve chute
   USA: riː·zəː'v ʃuː't UK: rɪzəːv ʃuːt
  1. emergency parachute
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· pe'rɪ·ʃuː"t UK: ɪməːʤənsiː pærəʃuːt
tartalékjátékosfn
  1. reserve
   USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
  1. A csapat két tartalékjátékost is hozott arra az esetre, ha valaki lesérül.
    1. The team brought two reserves in case anybody was injured.
  2. Nagy-Britannia legnagyobb természetvédelmi területe minden bizonnyal a Tóvidék.
    1. The biggest nature reserve in Great Britain is probably the Lake District.
  3. Már lefoglaltam a szobát a hotelben.
    1. I have already reserved a room at the hotel.
tartalék játékosfn
  1. scrub
   USA: skrʌ'b UK: skrʌb
  1. bench warmer
   USA: be'ntʃ wɔː'rməː· UK: bentʃ wɔːmər
tartalékkészletfn
 1. gazd
  1. stockpile
   USA: stɔ'kpaɪ"l UK: stɔkpaɪl
tartalékkormányfn
tartalékoli
  1. set aside
   USA: se't ʌ·saɪ'd UK: set əsaɪd
  1. set apart
   USA: se't ʌ·pɔ'rt UK: set əpɑt
  1. reserve
   USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
  1. keep in store
   USA: kiː'p ɪ'n stɔː'r UK: kiːp ɪn stɔːr
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása