COVID-19 Fight
Összesen 30 találat 3 szótárban. Részletek
turn ini tni USA: təː'n ɪ'n UK: təːn ɪn
turn ini tsi USA: təː'n ɪ'n UK: təːn ɪn
turn inside outkif USA: təː'n ɪ'nsaɪ"d aʊ't UK: təːn ɪnsaɪd aʊt
turn intoi tni USA: təː'n ɪ"ntʌ· UK: təːn ɪntuː
turn into the streetkif USA: təː'n ɪ"ntʌ· ðiː· striː't UK: təːn ɪntuː ðiː striːt
a turn in his fortunekif USA: eɪ' təː'n ɪ'n hʌ·z fɔː'rtʃuː·n UK: eɪ təːn ɪn hɪz fɔːtʃuːn
enough to make him turn in his gravekif USA: iː·nʌ'f tʌ· meɪ'k ɪ"m təː'n ɪ'n hʌ·z greɪ'v UK: ɪnʌf tuː meɪk hɪm təːn ɪn hɪz greɪv
turn sg inside outi
turn sth into sthkif
turn out in forcei USA: təː'n aʊ't ɪ'n fɔː'rs UK: təːn aʊt ɪn fɔːs
each in turnkif USA: iː'tʃ ɪ'n təː'n UK: iːtʃ ɪn təːn
in turnkif USA: ɪ'n təː'n UK: ɪn təːn
take it in turnshsz USA: teɪ'k ʌ·t ɪ'n təː'nz UK: teɪk ɪt ɪn təːnz
turn innincs
turning intonincs
turn inside outnincs
turn into cashnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása