COVID-19 Fight
Összesen 42 találat 2 szótárban. Részletek
turn toi tni USA: təː'n tʌ· UK: təːn tuː
turn to sbkif
turn to stonei USA: təː'n tʌ· stoʊ'n UK: təːn tuː stoʊn
turn to the righti USA: təː'n tʌ· ðiː· raɪ't UK: təːn tuː ðiː raɪt
take a turn to the betterkif USA: teɪ'k eɪ' təː'n tʌ· ðiː· be'təː· UK: teɪk eɪ təːn tuː ðiː betər
take a turn to the leftkif USA: teɪ'k eɪ' təː'n tʌ· ðiː· le'ft UK: teɪk eɪ təːn tuː ðiː left
take a turn to the righti USA: teɪ'k eɪ' təː'n tʌ· ðiː· raɪ't UK: teɪk eɪ təːn tuː ðiː raɪt
turn a sympathetic ear to sy's requesti
turn a deaf ear tokif USA: təː'n eɪ' de'f iː'r tʌ· UK: təːn eɪ def ɪər tuː
turn one's hand to doing sgi
turn one's hand to doingi USA: təː'n wʌ'nz hæ'nd tʌ· duː'ɪ·ŋ UK: təːn wʌnz hænd tuː duːɪŋ
enough to make him turn in his gravekif USA: iː·nʌ'f tʌ· meɪ'k ɪ"m təː'n ɪ'n hʌ·z greɪ'v UK: ɪnʌf tuː meɪk hɪm təːn ɪn hɪz greɪv
it turned to dustkif USA: ʌ·t təː'nd tʌ· dʌ'st UK: ɪt təːnd tuː dʌst
he turned out tokif USA: hiː' təː'nd aʊ't tʌ· UK: hiː təːnd aʊt tuː
turn out to+infinitive [e.g. "If 6 turned out to be 9"]i
took turns driving the carkif USA: tʊ'k təː'nz draɪ'vɪ·ŋ ðiː· kɔ'r UK: tʊk təːnz draɪvɪŋ ðiː kɑr
turn up one's toesi USA: təː'n ʌ'p wʌ'nz toʊ'z UK: təːn ʌp wʌnz toʊz
i don't know where to turnkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása