COVID-19 Fight
Összesen 188 találat 13 szótárban. Részletek
urali
  1. átv surmount
   USA: səː·maʊ'nt UK: səmaʊnt
 1. kat
  1. enfilade
   UK: enfɪleɪd
uralkodásfn
  1. ruling
   USA: ruː'lɪ·ŋ UK: ruːlɪŋ
  1. rule
   USA: ruː'l UK: ruːl
  1. reign
   USA: reɪ'n UK: reɪn
  1. masterhood
   UK: mɑstəhʊd
  1. dominion
   USA: dʌ·mɪ'nyʌ·n UK: dəmɪnɪən
  1. domination
   USA: dɔ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: dɔmɪneɪʃn
uralkodás; uralkodiki
  1. reign
   USA: reɪ'n UK: reɪn
uralkodiki
  1. tower
   USA: taʊ'əː· UK: taʊər
  1. top
   USA: tɔ'p UK: tɔp
  1. sway
   USA: sweɪ' UK: sweɪ
  1. surmount
   USA: səː·maʊ'nt UK: səmaʊnt
  1. rule
   USA: ruː'l UK: ruːl
  1. rule
   USA: ruː'l UK: ruːl
  1. prevail
   USA: priː·veɪ'l UK: prɪveɪl
  1. keep under
   USA: kiː'p ʌ'ndəː· UK: kiːp ʌndər
  1. govern
   USA: gʌ'vəː·n UK: gʌvn
  1. dominate
   USA: dɔ'mʌ·neɪ"t UK: dɔmɪneɪt
  1. dominate
   USA: dɔ'mʌ·neɪ"t UK: dɔmɪneɪt
ural(kodik)i
  1. dominate
   USA: dɔ'mʌ·neɪ"t UK: dɔmɪneɪt
uralkodik magánkif
  1. restrain one's temper
   USA: riː·streɪ'n wʌ'nz te'mpəː· UK: rɪstreɪn wʌnz tempər
  1. keep one's countenance
   USA: kiː'p wʌ'nz kaʊ'ntʌ·nʌ·ns UK: kiːp wʌnz kaʊntɪnəns
  1. hold one's hand
   USA: hoʊ'ld wʌ'nz hæ'nd UK: hoʊld wʌnz hænd
  1. hold in
   USA: hoʊ'ld ɪ'n UK: hoʊld ɪn
uralkodik (ön)magáni
  1. command oneself
   USA: kʌ·mæ'nd wʌ"nse'lf UK: kəmɑnd wʌnself
uralkodik önmagáni
  1. be master of oneself
   USA: biː· mæ'stəː· ʌ·v wʌ"nse'lf UK: biː mɑstər ɔv wʌnself
uralkodik; szabály; szabályozfn
  1. rule
   USA: ruː'l UK: ruːl
uralkodik vki feletti
  1. prevail over sy
   USA: priː·veɪ'l oʊ'vəː· saɪ'
uralkodik vmi feletti
uralkodik vminkif
uralkodnii
  1. prevail
   USA: priː·veɪ'l UK: prɪveɪl
uralkodómn
  1. sceptred
   UK: septəd
  1. sceptered
   UK: septəd
  1. ruling
   USA: ruː'lɪ·ŋ UK: ruːlɪŋ
  1. ruler
   USA: ruː'ləː· UK: ruːlər
  1. rampant
   USA: ræ'mpʌ·nt UK: ræmpənt
  1. prince
   USA: prɪ'ns UK: prɪns
  1. prevalent
   USA: pre'vʌ·lʌ·nt UK: prevələnt
  1. prevailing
   USA: priː·veɪ'lɪ·ŋ UK: prɪveɪlɪŋ
  1. preponderant
   UK: prɪpɔndərənt
  1. predominant
   USA: prʌ·dɔ'mʌ·nʌ·nt UK: prɪdɔmɪnənt
  1. potentate
   USA: poʊ'tʌ·nteɪ"t UK: poʊtnteɪt
  1. pervading
   USA: pəː·veɪ'dɪ·ŋ UK: pəveɪdɪŋ
  1. monarch
   USA: mɔ'nɔ"rk UK: mɔnək
  1. imperator
   UK: ɪmpərɑtɔː
  1. domineering
   USA: dɔ"mʌ·nɪ'rɪ·ŋ UK: dɔmɪnɪərɪŋ
  1. dominant
   USA: dɔ'mʌ·nʌ·nt UK: dɔmɪnənt
uralkodó birtokafn
  1. demesne
   UK: dɪmeɪn
uralkodó címerét feltüntető kabátfn
 1. tört
  1. tabard
   UK: tæbəd
uralkodócsaládfn
  1. dynasty
   USA: daɪ'nʌ·stiː· UK: dɪnəstiː
uralkodóházfn
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
  1. dynasty
   USA: daɪ'nʌ·stiː· UK: dɪnəstiː
uralkodóhűségfn
  1. royalism
   UK: rɔɪəlɪzəm
uralkodóimn
  1. sovereign
   USA: sɔ'vrʌ·n UK: sɔvrɪn
  1. sceptred
   UK: septəd
  1. sceptered
   UK: septəd
  1. regal
   USA: riː'gʌ·l UK: riːgəl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása