COVID-19 Fight
Összesen 35 találat 7 szótárban. Részletek
uralkodiki
  1. tower
   USA: taʊ'əː· UK: taʊər
  1. top
   USA: tɔ'p UK: tɔp
  1. sway
   USA: sweɪ' UK: sweɪ
  1. surmount
   USA: səː·maʊ'nt UK: səmaʊnt
  1. rule
   USA: ruː'l UK: ruːl
  1. rule
   USA: ruː'l UK: ruːl
  1. prevail
   USA: priː·veɪ'l UK: prɪveɪl
  1. keep under
   USA: kiː'p ʌ'ndəː· UK: kiːp ʌndər
  1. govern
   USA: gʌ'vəː·n UK: gʌvn
  1. dominate
   USA: dɔ'mʌ·neɪ"t UK: dɔmɪneɪt
  1. dominate
   USA: dɔ'mʌ·neɪ"t UK: dɔmɪneɪt
ural(kodik)i
  1. dominate
   USA: dɔ'mʌ·neɪ"t UK: dɔmɪneɪt
uralkodik magánkif
  1. restrain one's temper
   USA: riː·streɪ'n wʌ'nz te'mpəː· UK: rɪstreɪn wʌnz tempər
  1. keep one's countenance
   USA: kiː'p wʌ'nz kaʊ'ntʌ·nʌ·ns UK: kiːp wʌnz kaʊntɪnəns
  1. hold one's hand
   USA: hoʊ'ld wʌ'nz hæ'nd UK: hoʊld wʌnz hænd
  1. hold in
   USA: hoʊ'ld ɪ'n UK: hoʊld ɪn
uralkodik (ön)magáni
  1. command oneself
   USA: kʌ·mæ'nd wʌ"nse'lf UK: kəmɑnd wʌnself
uralkodik önmagáni
  1. be master of oneself
   USA: biː· mæ'stəː· ʌ·v wʌ"nse'lf UK: biː mɑstər ɔv wʌnself
uralkodik; szabály; szabályozfn
  1. rule
   USA: ruː'l UK: ruːl
uralkodik vki feletti
  1. prevail over sy
   USA: priː·veɪ'l oʊ'vəː· saɪ'
uralkodik vmi feletti
uralkodik vminkif
királynőként uralkodiki
  1. queen
   USA: kwiː'n UK: kwiːn
uralkodás; uralkodiki
  1. reign
   USA: reɪ'n UK: reɪn
uralkodiki
  1. regieren
   re'giːrən
  1. regieren
   re'giːrən
  1. herrschen
   'hɛɐʃən
  1. gebieten
   gə'biːtən
uralkodik magánkif
uralkodik magáni
uralkodik vmini
  1. regieren
   re'giːrən
uralkodiki
  1. tárgyról commander
uralkodiki
 1. dolgokról
uralkodik magánkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása