Összesen 467 találat 16 szótárban.
nothing venture nothing winkif USA: nʌ'θɪ·ŋ ve'ntʃəː· nʌ'θɪ·ŋ wɪ'n UK: nʌθɪŋ ventʃər nʌθɪŋ wɪn
hand operated ventilatorkif USA: hæ'nd ɔ'pəː·eɪ"tʌ·d ve'nʌ·leɪ"təː· UK: hænd ɔpəreɪtɪd ventɪleɪtər
HHVAC (heating, ventillation and air conditioning)kif
at a venturekif USA: æ't eɪ' ve'ntʃəː· UK: ət eɪ ventʃər
put to the venturekif USA: pʊ't tʌ· ðiː· ve'ntʃəː· UK: pʊt tuː ðiː ventʃər
ventnincs
ventednincs
ventiductnincs
ventilatenincs
ventilatesnincs
ventilatingnincs
ventilation ductnincs
ventilation ductsnincs
ventilation engineeringnincs
ventilation holenincs
ventilationsnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása