COVID-19 Fight
286
matches in the
gondnoun
  1. worry
   USA: wəː'iː· UK: wʌriː
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. Így legalább megkímél egy csomó gondtól és egy csomó kiadástól.
    1. It will save me a world of trouble and economy.
  1. snag
   USA: snæ'g UK: snæg
  1. old discomfort
   USA: dɪ"skʌ'mfəː·t UK: dɪskʌmfət
  1. concern
   USA: kʌ·nsəː'n UK: kənsəːn
  1. Ez nem a te gondod, barátom; szó szerint akarom hallani.
    1. That's none of your concern, sir; I desire to hear the very words.
  2. Két érzés küzdött szívében: aggodalom nővére miatt és harag a többiek ellen.
    1. Her heart was divided between concern for her sister, and resentment against all others.
  1. chagrin
   USA: ʃʌ·grɪ'n UK: ʃægrɪn
  1. care
   USA: ke'r UK: keər
  1. Nézz csak rá, semmi gondja a világon!
    1. Look at her, not a care in the world!
  1. bother
   USA: bɔ'ðəː· UK: bɔðər
  1. attention
   USA: ʌ·te'nʃʌ·n UK: ətenʃn
gond, nyugtalanság, aggodalom, törődésv
  1. concern
   USA: kʌ·nsəː'n UK: kənsəːn
gond nélkülexp
  1. no fuss
   USA: noʊ' fʌ's UK: noʊ fʌs
gond nélküliexp
  1. free from care
   USA: friː' fəː·m ke'r UK: friː frɔm keər
gondatlanadj
  1. unheeding
   UK: ʌnhiːdɪŋ
  1. uncanny
   USA: ʌ·nkæ'niː· UK: ʌnkæniː
  1. sloppy
   USA: slɔ'piː· UK: slɔpiː
  1. informal slap-dash
   USA: slæ'pdæ"ʃ UK: slæpdæʃ
  1. slack
   USA: slæ'k UK: slæk
  1. negligent
   USA: ne'glʌ·ʤʌ·nt UK: neglɪʤənt
  1. neglectful
   USA: nɪ·gle'ktfʌ·l UK: nɪglektfəl
  1. mindless
   USA: maɪ'ndlʌ·s UK: maɪndlɪs
  1. incautious
   UK: ɪnkɔːʃəs
  1. inadvertent
   USA: ɪ"næ·dvəː'tʌ·nt UK: ɪnədvəːtənt
  1. floppy
   USA: flɔ'piː· UK: flɔpiː
  1. feckless
   USA: fe'klʌ·s UK: feklɪs
  1. careless
   USA: ke'rlʌ·s UK: keələs
gondatlanságnoun
  1. want of care
   USA: wɔ'nt ʌ·v ke'r UK: wɔnt ɔv keər
  1. recklessness
   USA: re'klʌ·snʌ·s UK: rekləsnəs
  1. negligence
   USA: ne'glʌ·ʤʌ·ns UK: neglɪʤəns
  1. neglect
   USA: nʌ·gle'kt UK: nɪglekt
 1. law
  1. malpractice
   USA: mæ·lpræ'ktʌ·s UK: mælpræktɪs
  1. inadvertence
   USA: ɪ"næ·dvəː'tʌ·ns UK: ɪnədvəːtəns
  1. imprudence
   USA: ɪ"mpruː'dʌ·ns UK: ɪmpruːdns
  1. dereliction
   USA: de"rʌ·lɪ'kʃʌ·n UK: derəlɪkʃn
  1. carelessness
   USA: ke'rlʌ·snʌ·s UK: keələsnəs
gondatlanság, elhamarkodottságnoun
  1. thoughtlessness
   UK: θɔːtləsnəs
gondatlanságbólexp
  1. out of neglect
   USA: aʊ't ʌ·v nʌ·gle'kt UK: aʊt ɔv nɪglekt
gondatlanuladv
  1. mindlessly
   USA: maɪ'ndlʌ·sliː· UK: maɪndlɪsliː
  1. incautiously
   UK: ɪnkɔːʃəsliː
  1. carelessly
   USA: ke'rlʌ·sliː· UK: keələsliː
gondatlanul nevelv
  1. informal drag up
   USA: dræ'g ʌ'p UK: dræg ʌp
gonddal őrizv
 1. figurative
  1. enshrine
   USA: e·nʃraɪ'n UK: ɪnʃraɪn
gondjaiba/oltalmába veszv
  1. take charge of
   USA: teɪ'k tʃɔ'rʤ ʌ·v UK: teɪk tʃɑʤ ɔv
gondjaira bízv
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
gondjaira bíz vkinek vmitv
gondjaira van bízva vmiexp
gondjaira van bízva vmivelv
gondját viseliv
  1. look after
   USA: lʊ'k æ'ftəː· UK: lʊk ɑftər
gondját viseli vkinekv
  1. take up with sy
   USA: teɪ'k ʌ'p wʌ·ð saɪ'
  1. look after sy
   USA: lʊ'k æ'ftəː· saɪ'
gondját viseli, őriz, terelnoun
  1. shepherds
   USA: ʃe'pəː·dz UK: ʃepədz
gondnoknoun
  1. Warden
   USA: wɔː'rdʌ·n UK: wɔːdn
  1. trustee
   USA: trʌ"stiː' UK: trʌstiː
  1. steward
   USA: stuː'əː·d UK: stjʊəd
  1. person in charge
   USA: pəː'sʌ·n ɪ'n tʃɔ'rʤ UK: pəːsn ɪn tʃɑʤ
  1. overseer
   USA: oʊ'vəː·siː'əː· UK: oʊvəsɪər
  1. janitor
   USA: ʤæ'nʌ·təː· UK: ʤænɪtər
  1. guardian
   USA: gɔ'rdiː·ʌ·n UK: gɑdɪən
  1. custodian
   USA: kʌ·stoʊ'diː·ʌ·n UK: kʌstoʊdɪən
  1. curator
   USA: kyʊ'rʌ·təː· UK: kjʊəreɪtər
  1. caretaker
   USA: ke'rteɪ"kəː· UK: keəteɪkər
Report or add missing word to a dictionary...