Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary

Request for "megszokott"

Created by: Anonymous, 2013/01/22 - 12:36
Last modified at: 2013/01/22 - 12:36
Search for "megszokott" here
 1. Open
 2. Assigned
 3. Published
  2 more drop votes needed to cancel this request.

  Editor

  megszokott mn
  wonted mn woʊntɪd
  wont i tni woʊ'nt woʊnt
  stock mn stɔ'k stɔk
  small mn smɔː'l smɔːl
  routine mn ruːtiːn
  regular mn reɪ'gyʌ·ləː· regjʊlər
  recognized mn re'kʌ·gnaɪ"zd rekəgnaɪzd
  habitual mn hʌ·bɪ'tʃuː·ʌ·l həbɪtʃʊəl
  groovy mn gruː'viː· gruːviː
  general mn ʤe'nrʌ·l ʤenrəl
  familiar mn fʌ·mɪ'lyəː· fəmɪlɪər
  Körbetekintett a jól ismert szobában.
  She looked around the familiar room.
  Nem emlékszem a nevére, de az arca ismerős.
  I don't remember his name but his face is familiar to me.
  Jó volt egy kedves, megszokott helyre visszatérni.
  It was good to come back to somewhere nice and familiar.
  everyday mn e'vriː·deɪ· evrɪdeɪ
  pej
  conventional mn kʌ·nve'nʃʌ·nʌ·l kənvenʃənl
  common fn kɔ'mʌ·n kɔmən
  accustomed mn ʌ·kʌ'stʌ·md əkʌstəmd

  How to proceed?

  Only editors of this dictionary may resolve this request. If you want to participate, contact the administrators of this dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger.

  Comments

  Add comment

  Login or register to post comments